Stažením mobilní aplikace Fantasy FINDR („App“) souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Smlouva“). Po stažení a před použitím aplikace si přečtěte tuto smlouvu. Pokud nepřijmete a nebudete souhlasit s tím, že budete vázáni všemi podmínkami této smlouvy, nepoužívejte a neprodávejte aplikaci okamžitě.

Způsobilost - POUZE DOSPĚLÍ:

Stažením a používáním aplikace prohlašujete a zaručujete, že: Jste právně uznávaná dospělá osoba; Vy jste nebyli zakázáni používat App; Nejste povinni se registrovat jako sexuální delikvent s jakýmkoli vládním subjektem; Máte právo, oprávnění a schopnost uzavřít tuto Smlouvu a dodržovat všechny podmínky této Smlouvy; Nejste BOT a / nebo počítačový software s úmyslem nalákat a / nebo oklamat uživatele aplikace.

Přijetí podmínek a zásad ochrany osobních údajů

Tato smlouva je elektronická smlouva, která stanoví právně závazné podmínky, které musíte přijmout k používání aplikace. Tato smlouva obsahuje podmínky, které jste zveřejnili a odsouhlasili, pokud si stáhnete a využijete aplikaci, jako jsou podmínky specifické pro danou zemi / stát, které upravují specifické vlastnosti aplikace. Stažením a využíváním App souhlasíte s touto Smlouvou a souhlasíte s podmínkami a oznámeními, které jsou zde uvedeny nebo na které se odkazuje, a souhlasíte s tím, že budete mít tuto Smlouvu a všechna oznámení poskytovaná v elektronické podobě. Tato smlouva může být společností Fantasy FINDR LLC (dále jen „společnost“) pravidelně upravována, aby tyto změny byly účinné po odeslání ze strany společnosti na App. Používáním App souhlasíte s přijímáním této Smlouvy v elektronické podobě. Chcete-li tento souhlas stáhnout, musíte aplikaci okamžitě ukončit a odstranit aplikaci.

Profily uživatelů

Profil uživatele může zůstat v aplikaci i v případě, že daný uživatel aktivně nepoužívá aplikaci a / nebo odstranil aplikaci ze svého telefonu. Uživatelé nesmějí nahrávat žádné veřejné fotografie obsahující nelegální, explicitní a / nebo obtěžující obsah, včetně, ale bez omezení, rasistických obrázků / zobrazení, nahoty nebo pornografického materiálu, střelných zbraní / zbraní, drog nebo příslušenství pro drogy, včetně symbolů a / nebo emoji (s).

KONEC UŽIVATELSKÝCH LICENCÍ

I. Mobilní zařízení. Abyste mohli používat Fantasy FINDR, musíte mít mobilní zařízení kompatibilní s aplikací Fantasy FINDR. Fantasy FINDR, LLC nezaručuje, že Fantasy FINDR bude kompatibilní s vaším mobilním zařízením.

II. Udělení licence. V souladu s podmínkami této smlouvy vám společnost Fantasy FINDR, LLC tímto uděluje nevýhradní, nepřenosnou, odvolatelnou licenci k použití kompilované kódové kopie Fantasy FINDR pro jeden účet v jednom mobilním zařízení, které vlastníte nebo pronajímáte pouze vy, vaše osobní, nekomerční použití.

Omezení. Nesmíte: (i) upravovat, rozebírat, dekompilovat nebo zpětně analyzovat Fantasy FINDR, s výjimkou případů, kdy je takové omezení výslovně zakázáno zákonem; (ii) pronajímat, pronajímat, půjčovat, dále prodávat, poskytovat sublicenci, distribuovat nebo jinak převádět Fantasy FINDR na třetí stranu nebo používat službu Fantasy FINDR pro poskytování času nebo podobných služeb pro třetí stranu; (iii) vyhotovovat jakékoli kopie Fantasy FINDR; (iv) odstranit, obcházet, zakazovat, poškozovat nebo jinak zasahovat do funkcí souvisejících s bezpečností funkce Fantasy FINDR, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu dostupného prostřednictvím služby Fantasy FINDR, nebo funkcí, které vynucují omezení používání služby Fantasy FINDR; nebo (v) smazání oznámení o autorských právech a jiných vlastnických právech na Fantasy FINDR.

Aktualizace softwaru. Berete na vědomí, že společnost Fantasy FINDR LLC může čas od času vydávat aktualizované verze programu Fantasy FINDR a může automaticky aktualizovat verzi aplikace Fantasy FINDR, kterou používáte ve svém mobilním zařízení. Souhlasíte s takovou automatickou aktualizací v mobilním zařízení a souhlasíte s tím, že se na všechny tyto aktualizace vztahují podmínky této smlouvy. Souhlasíte s tím, že společnost Fantasy FINDR LLC nebude za takové úpravy odpovídat.

 

Open Source. Pokud jde o jakýkoli otevřený zdrojový kód nebo kód třetí strany, který může být začleněn do programu Fantasy FINDR, na tento otevřený zdrojový kód se vztahuje příslušná licenční smlouva EULA s otevřeným zdrojovým kódem nebo licencí třetí strany, která případně povoluje použití tohoto kódu. Nic v této smlouvě neomezuje vaše práva, ani neposkytuje práva, která nahrazují podmínky jakékoli platné licence koncového uživatele pro tento software s otevřeným zdrojovým kódem. Zejména nic v této smlouvě neomezuje vaše právo kopírovat, upravovat a distribuovat takový open source software, který podléhá podmínkám GNU General Public License.

III. Práva vyhrazena. Výše uvedené udělení licencí podle této smlouvy není prodejem Fantasy FINDR ani její kopie a Fantasy FINDR LLC nebo jejích třetích stran nebo dodavatelů, kteří si ponechávají veškeré právo, titul a zájem o Fantasy FINDR (a jakoukoli jeho kopii). Jakýkoli pokus o převedení některého z práv, povinností nebo povinností podle této Smlouvy, s výjimkou případů výslovně uvedených v této Smlouvě, je neplatný. Fantasy FINDR LLC si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena podle této smlouvy.

 

IV. Ochranné známky, servisní značky a loga. Název této webové stránky je servisní značkou společnosti Fantasy FINDR LLC. Použití této značky není povoleno, s výjimkou předchozího písemného souhlasu a souhlasu společnosti Fantasy FINDR LLC. Všechna práva vyhrazena.

 

V. Koncoví uživatelé vlády. Pokud je za vládu Spojených států amerických získávána Fantasy FINDR LLC, platí následující ustanovení. Použití, duplikace nebo zveřejnění Fantasy FINDR vládou Spojených států podléhá omezením stanoveným v této Smlouvě a jak je uvedeno v DFARS 227.7202-1 (a) a 227.7202-3 (a) (1995), DFARS 252.227-7013 (c) ) (1) (ii) (OCT 1988), FAR 12.212 (a) (1995), FAR 52.227-19 nebo FAR 52.227-14 (ALT III).

 

VI. Kontrola exportu. Fantasy FINDR LLC pochází ze Spojených států a podléhá zákonům a předpisům Spojených států pro vývoz. Fantasy FINDR LLC nesmí být exportována nebo reexportována do určitých zemí nebo osobám nebo subjektům, kterým je zakázáno přijímat vývoz ze Spojených států. Kromě toho může společnost Fantasy FINDR LLC podléhat zákonům o dovozu a vývozu jiných zemí. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny zákony Spojených států a cizí zákony týkající se používání softwaru Fantasy FINDR LLC a softwaru Fantasy FINDR.

 

VII. App Store. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že dostupnost softwaru Fantasy FINDR je závislá na třetí straně, od které jste obdrželi software Fantasy FINDR, např. Android Market, obchod Amazon nebo Apple App Store (každý z „App Store“). Berete na vědomí, že tato smlouva je mezi vámi a společností Fantasy FINDR LLC a nikoli s aplikací App Store. Každý App Store může mít své vlastní smluvní podmínky, na kterých musíte souhlasit před stažením softwaru Fantasy FINDR z něj. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat a vaše licence na užívání softwaru Fantasy FINDR je podmíněna dodržováním všech platných podmínek příslušného App Store.

 

NÁSILKY; UKONČENÍ

POTŘEBUJEME, ŽE SPOLEČNOST FANTASY FINDR LLC VYHRADÍ VŠECHNY PRÁVA K MONITOROVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU VYPLÝVAJÍCÍ VEŘEJNĚ A SOUKROMÍ, A NEJSOU TOLERUJEME JAKÉKOLI ABUSIVNÍ UŽIVATELE NEBO OBJEKTY A ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU OMEZENY NA TĚCH, KTERÉ JSOU UVEDENÉ V ODDÍLECH 9 A 10 TÉTO DOHODY. Souhlasíte s tím, že pokud společnost Fantasy FINDR LLC věří v dobré víře, že jste porušili některou z podmínek této smlouvy, může ukončit jakýkoli účet, který máte s Fantasy FINDR, nebo vaše použití Fantasy FINDR nebo jakékoli její části, a odstranit a zlikvidujte veškerou část svého účtu nebo jakoukoli část Uživatelského příspěvku nebo jakoukoli jeho část, a to kdykoli bez vrácení jakékoli části poplatku za stažení, jak je uvedeno níže. Souhlasíte s tím, že jakékoli ukončení vašeho přístupu k programu Fantasy FINDR nebo k jakémukoli účtu, který můžete mít, nebo jeho část mohou být provedeny bez předchozího upozornění a souhlasíte s tím, že společnost Fantasy FINDR LLC nebude vůči vám ani třetím osobám odpovědná za takovéto ukončení. Fantasy FINDR LLC nepovoluje aktivity porušující autorská práva na Fantasy FINDR a vyhrazuje si právo ukončit přístup k Fantasy FINDR a odstranit veškerý předložený obsah všemi osobami, u nichž se zjistí, že jsou opakovaně porušovateli. Jakékoli podezření na podvodné, protiprávní nebo nezákonné činnosti, které mohou být důvodem pro ukončení používání programu Fantasy FINDR, a mohou být postoupeny příslušným donucovacím orgánům. Tyto prostředky nápravy jsou navíc k jakémukoli jinému nápravnému prostředku Fantasy FINDR, který může mít zákon nebo vlastní kapitál. Tato smlouva zůstane v platnosti a účinnosti při používání aplikace. Vymazání aplikace můžete kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu. V žádném případě nebudete mít nárok na vrácení jakékoli části poplatku za stažení zaplacené, zda jste aplikaci dobrovolně smazali, společnost vám zakázala používat aplikaci, nebo aplikace nesplňuje vaše očekávání. Společnost může kdykoli bez předchozího upozornění ukončit nebo pozastavit používání aplikace, pokud se společnost domnívá, že jste tuto smlouvu porušili. Po takovém ukončení nebo pozastavení nebudete mít nárok na vrácení jakékoli části poplatku za stažení. Společnost není povinna zveřejňovat důvody pro ukončení nebo pozastavení vašeho užívání aplikace a může být zákonem zakázána. Po ukončení používání aplikace z jakéhokoli důvodu přežijí všechny podmínky této smlouvy, a to v plné platnosti a účinnosti, s výjimkou jakýchkoli podmínek, které svým charakterem vyprší nebo jsou plně splněny.

 

Vaše interakce s ostatními uživateli

JSOU JEDNODUŠNĚ ODPOVĚDNÍ ZA VAŠE INTERAKCE S JINÝMI UŽIVATELI. POTVRZUJETE, ŽE SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ KONTROLY ZÁKONŮ NEBO SCREENINGŮ NA JEJÍ UŽIVATELE. SPOLEČNOST NEZÁDZUJE DO PODMÍNEK JAKÝCHKOLIV JEJICH UŽIVATELŮ NEBO ÚČASTÍ ZJIŠŤOVAT PROHLÁŠENÍ JEJICH UŽIVATELŮ. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁSTUPY NEBO ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ ČLENŮ NEBO JEJICH SLUČITELNOSTI S JAKÝKOLI SOUČASNÝMI ​​NEBO BUDOUCÍMI ČLENY. Společnost neodpovídá za jednání jakéhokoli uživatele. Jak je uvedeno níže a bez omezení oddílu 10, společnost, její přidružené společnosti ani její partneři v žádném případě nenesou odpovědnost (přímo ani nepřímo) za jakékoli ztráty nebo škody, ať už přímé, nepřímé, obecné, zvláštní, kompenzační, následné a následné. / nebo náhodné, vyplývající z jednání vás nebo kohokoli jiného v souvislosti s používáním aplikace nebo související s tímto jednáním, mimo jiné smrtí, ublížením na zdraví, emocionální úzkostí a / nebo jinými škodami vyplývajícími z komunikace nebo schůzek s ostatními uživateli nebo osobami, se kterými se prostřednictvím App setkáváte. Souhlasíte s tím, že učiníte veškerá nezbytná opatření ve všech interakcích s ostatními uživateli, zejména pokud se rozhodnete komunikovat s aplikací nebo se osobně setkávat. Chápete, že společnost neposkytuje žádné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, týkající se vaší konečné kompatibility s jednotlivci, se kterými se prostřednictvím aplikace setkáváte. Neměli byste poskytovat své finanční informace (například informace o vaší kreditní kartě nebo bankovním účtu), ani držitele či jiné peníze posílat jiným uživatelům.

 

nekomerční použití poslanci

Aplikace je určena pouze pro osobní použití. Uživatelé nesmějí používat aplikaci v souvislosti s jakýmikoli komerčními snahami, jako je reklama nebo žádání jakéhokoli uživatele, aby nakupoval nebo prodával jakékoli produkty nebo služby, které společnost nenabízí, ani žádat jiné účastníky, aby se zúčastnili stran nebo jiných společenských funkcí, nebo vytváření sítí pro komerční účely. . Společnost může prošetřit a podniknout veškeré dostupné právní kroky v reakci na nezákonné a / nebo neoprávněné použití aplikace, včetně, ale bez omezení, shromažďování e-mailových adres a / nebo telefonních čísel členů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů , texty nebo telefonní hovory a neautorizované rámování nebo propojení s aplikací.

 

Vlastnická práva

Společnost vlastní a uchovává veškerá vlastnická práva k aplikaci a ve všech jejích obsahech, ochranných známkách, obchodních jménech, servisních značkách a dalších právech k duševnímu vlastnictví s nimi souvisejících. Aplikace obsahuje materiál chráněný autorskými právy, ochranné známky a další informace společnosti a jejích poskytovatelů licencí. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, upravovat, přenášet, vytvářet žádná odvozená díla z jakéhokoli materiálu chráněného autorskými právy, ochranných známek, obchodních názvů, servisních značek nebo jiných duševního vlastnictví nebo chráněných autorských práv, které jsou dostupné na App, ani je v žádném případě reprodukovat jakýmkoli způsobem, aniž by první získání předchozího písemného souhlasu Společnosti nebo, není-li tento majetek ve vlastnictví Společnosti, vlastník těchto duševních práv nebo vlastnických práv. Souhlasíte s tím, že nebudete odstraňovat, zakrývat ani jinak měnit žádná oznámení o vlastnictví, která se objevují na jakémkoli obsahu, včetně autorských práv, ochranných známek a dalších oznámení o duševním vlastnictví.

Uživatelský obsah a informace

Odpovědnost za obsah uživatele. Nesete výhradní odpovědnost za obsah a informace, které publikujete, zaznamenáváte, zobrazujete nebo jinak zpřístupňujete v aplikaci jiným uživatelům, včetně fotografií nebo profilů nebo statistik, ať už veřejně publikovaných nebo soukromě odeslaných. Nesmíte posílat na App nebo přenášet žádnému jinému uživateli (ani na Applu, ani mimo něj) žádné urážlivé, nepřesné, urážlivé, profánní, výhružné, zastrašující, obtěžující, rasově urážlivé nebo nezákonné materiály nebo materiály, které porušují nebo porušuje práva jiné osoby. JSOU JEDNODUŠNĚ ODPOVĚDNÍ ZA POUŽÍVÁNÍ APLIKACE APP A POUŽÍVÁNÍ JEJICH VLASTNÍHO RIZIKA. Přesnost informací.Zastupujete a zaručujete, že veškeré informace, které zadáte po stažení, jsou přesné a pravdivé a že budete okamžitě aktualizovat veškeré informace, které poskytnete a které budou následně nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost může sledovat nebo kontrolovat jakýkoli obsah, který zveřejníte na App. Společnost může smazat jakýkoliv obsah, zcela nebo zčásti, který podle vlastního uvážení Společnosti porušuje tuto Smlouvu nebo může poškodit dobré jméno App nebo Společnosti. Zakázaný obsah. Zakázaný obsah zahrnuje, bez omezení, Uživatelský obsah, který je: profánní, hanlivý, urážlivý, urážlivý, ohrožující, obtěžující, zánětlivý, nepřesný, nesprávný, podvodný nebo nezákonný. Níže je uveden částečný seznam druhu obsahu, který je v aplikaci zakázán: Obsah, který podporuje rasismus, fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci; obhajuje obtěžování nebo zastrašování jiné osoby; požaduje, aby ostatní uživatelé aplikace App požadovali peníze nebo je jinak zamýšleli podvádět; propaguje nepravdivé nebo zavádějící informace nebo propaguje nezákonné činnosti nebo jednání, které je hanlivé, urážlivé nebo jinak nevhodné; obsahuje fotografie nebo obrazy jiné osoby bez svolení; poskytuje materiál, který vykořisťuje lidi sexuálním, násilným nebo jiným nezákonným způsobem, nebo si vyžádá osobní informace od kohokoli, kdo není uznán jako právně uznávaná dospělá osoba, nebo obsahuje viry, časované bomby, trojské koně, stormoty, červy nebo jiné škodlivé nebo rušivé kódy, součásti nebo zařízení; zosobňuje nebo jinak zkresluje příslušnost, spojení nebo spojení s jakoukoli osobou nebo subjektem; narušuje normální průběh dialogu, způsobuje, že se obrazovka „posouvá“ rychleji, než jsou ostatní uživatelé schopni psát, nebo jinak negativně ovlivňuje schopnost ostatních uživatelů zapojit se do výměn v reálném čase; vyžádá si od jiných uživatelů osobní identifikační údaje pro komerční nebo nezákonné účely nebo bez svého svolení šíří osobní údaje jiné osoby. Společnost si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení vyšetřit a podniknout příslušné právní kroky proti komukoliv, kdo poruší toto ustanovení, včetně odstranění urážlivé komunikace ze strany App a ukončení nebo pozastavení používání aplikace těchto porušovatelů.

 

Informace o poloze a vzdálenosti. Pokud používáte aplikaci, shromáždíme vaši polohu a určíme vaši vzdálenost od ostatních uživatelů („Informace o vzdálenosti“) prostřednictvím zařízení GPS, Wi-Fi a / nebo mobilní technologie v zařízení, pokud nenastavíte nastavení operačního systému zařízení na zabránit shromažďování informací o poloze. Vaše poslední známá poloha může být uložena za účelem výpočtu informací o vzdálenosti mezi vámi a ostatními uživateli.

 

Informace o vzdálenosti. Aplikace je navržena tak, aby umožnila uživatelům sdílet informace o vzdálenosti. Výsledkem je, že informace o vzdálenosti je veřejná a ostatní uživatelé App mohou vidět vaše informace o vzdálenosti (včetně toho, kolik metrů nebo metrů jste od nich). Uživatelé aplikací mohou pomocí vyhledávací funkce v aplikaci vyhledat další uživatele na vzdálenost nebo v určitém geografickém okolí. Pro tyto vyhledávání budou použity informace o vzdálenosti.

 

Profilové informace. Shromažďujeme informace, které dobrovolně poskytnete, jako je váš věk, výška, hmotnost, typ těla, etnická příslušnost, údaje o zeměpisné poloze a veškeré další informace, které přidáte do svého profilu v aplikaci, nebo které jsou generovány pomocí aplikace. Služby.

 

Sdílený text, fotografie, videa a umístění. Aplikace umožňuje sdílet textové zprávy, fotografie, videa a vaši polohu s ostatními uživateli a pokud se rozhodnete sdílet textové zprávy, fotografie, videa a umístění, mohou být tyto položky uchovávány a uchovávány na našich serverech podle platných právních předpisů. .

Kromě toho, pokud se rozhodnete tyto položky sdílet s ostatními uživateli aplikací, možná nebudeme schopni je z našich serverů odebrat nebo je zpřístupnit komukoli, s kým jste je sdíleli. Posílání textových zpráv, fotografií, videí nebo umístění prostřednictvím aplikace je vaše rozhodnutí. Rozhodnete-li se sdílet tyto informace, měli byste pochopit, že již nemusíte být schopni kontrolovat, jak se tyto informace používají, a že se mohou stát veřejně dostupnými (částečně závisí na vašich činnostech nebo činnostech jiných, s nimiž jste tyto informace sdíleli) ). Fantasy FINDR LLC neodpovídá za jakékoli použití nebo zneužití informací, které sdílíte.

 

Identifikátory zařízení. Pokud k přístupu k naší službě používáte mobilní zařízení, jako je tablet nebo telefon, můžeme přistupovat, shromažďovat, monitorovat, ukládat na vašem zařízení a / nebo vzdáleně ukládat jeden nebo více „identifikátorů zařízení“. Identifikátory zařízení jsou malé datové soubory nebo podobné datové struktury uložené v mobilním zařízení nebo s ním spojené, které jednoznačně identifikují vaše mobilní zařízení. Identifikátorem zařízení mohou být data uložená ve spojení s hardwarem zařízení, data uložená ve spojení s operačním systémem zařízení nebo jiným softwarem, nebo data odeslaná do zařízení Fantasy FINDR.

 

Uchovávání údajů. Vaše údaje budou uchovávány u nás, dokud bude váš účet aktivní. Udržujeme informace, pokud je nutné poskytovat služby App Services vám a ostatním, s výhradou zákonných povinností dále uchovávat tyto informace. Můžeme však uchovávat informace z vymazaných účtů, abychom dodržovali zákon, předcházeli podvodům, vybírali poplatky, řešili spory, řešili problémy, pomáhali při vyšetřování, vynucovali podmínky a přijímali další opatření povolená zákonem. Informace, které uchováváme, budou samozřejmě podléhat zásadám ochrany osobních údajů.

Zakázané činnosti

Společnost si vyhrazuje právo vyšetřovat a / nebo ukončit používání aplikace, pokud jste aplikaci zneužili nebo jste se chovali způsobem, který společnost považuje za nevhodný nebo nezákonný, včetně akcí nebo komunikací, ke kterým došlo v aplikaci, ale zahrnuje uživatele, se kterými se setkáváte. App. Níže je uveden částečný seznam typů akcí, na které se nemusíte podílet a které jsou přísně zakázány s ohledem na vaše používání aplikace. NEPOUŽÍVÁTE: nebudete se účastnit žádných akcí nebo chatů týkajících se obchodování s lidmi / prostituce kdekoli pomocí jakékoli funkce aplikace, mimo jiné chatu, fotografií (veřejných i soukromých) a všech informací o profilu; zapojit se do jakýchkoli akcí nebo chatů souvisejících s nelegálními látkami (včetně, ale bez omezení na drogy); vydávat se za osoby nebo subjekty; vyžádat si peníze od všech uživatelů; zveřejnit jakýkoli obsah, který je zakázán podle oddílu 9; „stopovat“ nebo jinak obtěžovat jakoukoli osobu; vyjádřit nebo naznačit, že prohlášení, která učiníte, jsou společností potvrzena bez našeho předchozího písemného souhlasu; požádat nebo použít uživatele, aby utajili identitu, zdroj nebo cíl nezákonně získaných peněz nebo produktů; používat jakýkoli robot, pavouk, aplikaci pro vyhledávání / vyhledávání na místě, nebo jiné ruční nebo automatické zařízení nebo proces pro vyhledávání, indexování, "datový důl", nebo jakýmkoli způsobem reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci aplikace nebo jejího obsahu; shromažďovat e-mailové adresy nebo telefonní čísla členů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo sestavování telefonních hovorů nebo propojení s aplikací; rušit nebo narušovat aplikaci nebo servery nebo sítě připojené k aplikaci; e-mailem nebo jiným způsobem přenášet jakýkoli materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení; falšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory, aby se zamaskoval původ jakýchkoli informací přenášených do nebo prostřednictvím App (buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím použití softwaru třetích stran); "rám" nebo "zrcadlo" jakékoli části App, bez předchozího písemného souhlasu Společnosti; používat meta tagy nebo kód nebo jiná zařízení obsahující jakýkoliv odkaz na Společnost, App nebo jakoukoliv ochrannou známku, obchodní jméno, servisní značku, logo nebo slogan Společnosti, aby byla jakákoli osoba nasměrována k jakékoli jiné aplikaci za jakýmkoliv účelem; upravovat, upravovat, sublicencovat, překládat, prodávat, zpětně analyzovat, dešifrovat, dekompilovat nebo jinak rozebírat jakoukoli část aplikace nebo softwaru používaného v aplikaci nebo pro aplikaci, nebo způsobit, že tak učiní ostatní; zveřejňovat, používat, přenášet nebo šířit, ať už přímo nebo nepřímo, jakýmkoli způsobem nebo médii jakýkoli obsah nebo informace získané z jiné aplikace než výhradně v souvislosti s používáním aplikace v souladu s touto smlouvou.

 

Zákaznický servis

Společnost poskytuje pomoc a poradenství prostřednictvím svých zástupců péče o zákazníky. Když komunikujete s našimi zástupci péče o zákazníky (prostřednictvím e-mailu), souhlasíte s tím, že nebudete urážlivý, obscénní, profánní, urážlivý, sexistický, výhružný, obtěžující, rasově urážlivý, nebo že se jinak nebudete chovat nevhodně. E-maily mezi vámi a našimi zástupci péče o zákazníky mohou být zaznamenány pro účely zajištění kvality. Domníváme-li se, že vaše chování vůči některému z našich zástupců péče o zákazníky nebo jiných zaměstnanců je kdykoli ohrožující nebo urážlivé, vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit vaše členství a nebudete mít nárok na vrácení jakékoli části poplatku za stažení.

 

Změny služby

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv dočasně nebo trvale změnit nebo přerušit aplikaci (nebo její část) s oznámením nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že společnost nebude vůči vám ani třetím osobám odpovědná za jakoukoli změnu, pozastavení nebo zrušení aplikace. Pro ochranu integrity aplikace si společnost vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení zablokovat uživatelům z určitých IP adres přístup k aplikaci.

Prohlášení

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ani Společnost, ani její přidružené společnosti a třetí strany nejsou odpovědné za žádnou ztrátu nebo škodu, včetně zranění osob nebo smrti, ani za ně nenesou žádnou přímou nebo nepřímou odpovědnost, a to v důsledku nebo údajně vzniklých škod. v důsledku nesprávného nebo nepřesného obsahu zveřejněného v aplikaci nebo poskytnutého v souvislosti s aplikací, ať už způsobené uživateli nebo jakýmkoli zařízením nebo programem souvisejícím nebo používaným v aplikaci; včasnost, vymazání nebo odstranění, nesprávné doručení nebo neuložení jakéhokoli obsahu, komunikace nebo nastavení personalizace; chování, ať už online nebo offline, jakéhokoli uživatele; jakékoli chyby, opomenutí nebo vady, přerušení, vymazání, pozměnění, zpoždění v provozu nebo přenosu, odcizení nebo zničení nebo neoprávněného přístupu ke komunikaci uživatele; nebo

jakékoli problémy, poruchy nebo technická porucha jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových systémů, serverů nebo poskytovatelů počítačů, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailu nebo hráčů z důvodu technických problémů nebo dopravní zácpy na internetu nebo v jakékoli aplikaci nebo jejich kombinaci , včetně zranění nebo poškození uživatelů nebo počítačů nebo zařízení jiných osob souvisejících nebo souvisejících s účastí nebo stahování materiálů v souvislosti s internetem a / nebo v souvislosti s aplikací. K MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉMU POUŽITELNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST POSKYTUJE APP NA "JAK JE" A "JAKO K DISPOZICI" ZÁKLAD A GRANTY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, POKUD JSOU VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ, STATUTÁRNÍ NEBO JINÉ SOUVISEJÍCÍ S APP (včetně všech) OBSAH OBSAHOVANÝ JINÝM), VČETNĚ (BEZ OMEZENÍ) JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY SPOKOJNOSTI KVALITY, OBCHODNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPŘÍMĚRNÝ. SPOLEČNOST NEZARUČUJE NEBO NEZARUČUJE, ŽE APP BUDE NEPŘETRŽENA NEBO CHYBA BEZPLATNÁ, BEZPEČNÁ NEBO ŽE JAKÉKOLIV CHYBY NEBO CHYBY NA APP BUDOU OPRAVENÉ. JAKÝKOLIV MATERIÁL, KTERÝ JE ZPŮSOBILNÝ NEBO JINÝM ZJIŠŤOVANÝM PROSTŘEDÍM POUŽITÍ APLIKACE, JE PŘÍSTUP NA VAŠE VLASTNÍ DISKRÉCE A RIZIKO, A VYSVĚTLETE ZODPOVĚDNĚ ZA JAKÉKOLI A VŠECHNY NÁSLEDKY A PŘÍČINY AKCÍ S JAKÝMKOLI POŠKOZENÍM VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU, INTERNETU PŘÍSTUP, STÁHNUTÍ NEBO ZOBRAZENÍ PŘÍSTROJE NEBO ZTRÁTY NEBO KORUPCE DAT, KTERÉ VÝSLEDKY NEBO MŮŽE VYSVĚTLIVIT OD STAŽENÍ JAKÉHOKOLI TAKÉHO MATERIÁLU. POKUD NEPŘIJATÍ TÉTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, NEMÁTE SE NA STAŽENÍ NEBO ZÍSKÁNÍ JAKÉHOKOLIV MATERIÁLU PROSTŘEDÍM APP. Společnost může z času na čas vydávat názory, rady, prohlášení, nabídky nebo jiné informace třetích stran nebo obsah dostupný na App. Za veškerý obsah třetích stran odpovídají jeho autoři a neměli by se na ně nutně spoléhat. Za takové obsahy nesou výhradní odpovědnost autoři třetích stran. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE: (I) ZÁRUKU PŘESNOSTI, KOMPLETNOSTI NEBO ÚČINNOSTI JAKÉKOLI OBSAHU TŘETÍCH STRAN NA APLIKACI NEBO (II) PŘIJATÍ, PODPORU NEBO PŘIJETÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESNOST NEBO SPOLEHLIVOST JAKÉKOLI STANOVISKA, PORADENSTVÍ, NEBO PROHLÁŠENÍ JAKÉKOLI PARTY, KTERÉ SE VZTAHUJE NA APP. V ŽÁDNÉM OKRUHU NEBUDE SPOLEČNOST NEBO JEJÍ AFFILIÁTY ODPOVĚDNÉ NEBO ODPOVĚDNOSTI ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO VZTAHU NA INFORMACE NEBO JINÉHO OBSAHU VYPLÝVAJÍCÍHO NA APLIKACI, NEBO PŘEPRAVENÉ NEBO JAKÝKOLIV UŽIVATELŮM.

Kromě předchozího odstavce a dalších ustanovení této smlouvy jsou veškeré rady, které mohou být zveřejněny na App, pouze pro informační a zábavní účely a nejsou určeny k nahrazení nebo nahrazení jakýchkoli odborných finančních, lékařských, právních nebo jiných rad. Společnost neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti za jakékoli zacházení, jednání nebo působení na jakoukoli osobu, která následuje informace nabízené nebo poskytované v rámci App. Pokud máte konkrétní obavy nebo nastane situace, kdy potřebujete odbornou nebo lékařskou pomoc, měli byste se poradit s příslušně vyškoleným a kvalifikovaným odborníkem.

 

Ke stažení

Vezměte prosím na vědomí, že; Aplikaci lze stáhnout na Apple App Store, v obchodě Amazon nebo v obchodě Google Play

 

Rozhodné právo

Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy státu Delaware, USA, aniž by se uplatňovaly jakékoli zásady střetu právních norem. Jurisdikce: Souhlasíte s tím, že jakákoli žaloba na základě zákona nebo vlastního kapitálu vyplývající z této smlouvy nebo Společnosti nebo vztahující se k této smlouvě nebo Společnosti bude podána pouze ve státních nebo federálních soudech, které mají jurisdikci ve státě Delaware, a tímto souhlasíte a předkládáte výhradně soudní pravomoc těchto soudů pro účely soudního sporu. Nic v této smlouvě nebrání společnosti v tom, aby požadovala soudní příkaz u soudu příslušné jurisdikce. Máte-li s námi jakýkoli spor, vy a společnost Fantasy FINDR LLC souhlasíte s tím, že před přijetím jakékoli formální akce nás budete kontaktovat na adrese, poskytnete stručný, písemný popis sporu a kontaktní informace a umožníte vám šedesát (60) dnů před uplynutím, během kterého se Fantasy FINDR LLC pokusí dosáhnout smírného řešení jakéhokoli problému s vámi. Souhlasíme s tím, že federální zákon Spojených států, včetně spolkového zákona o arbitráži, a (v rozsahu, který není v rozporu s federálním zákonem) ani zákony státu Delaware, USA, bez ohledu na kolizní zákony, budou platit pro všechny Kryté záležitosti spory. Takovéto právní předpisy se použijí bez ohledu na Vaši bydliště nebo místo, kde aplikaci používáte.

Naše arbitráž. Souhlasíme s tím, že tato smlouva a každá její část svědčí o transakci zahrnující mezistátní obchod a ve všech případech platí federální zákon o rozhodčím řízení a upravuje výklad a výkon rozhodčích pravidel a rozhodčího řízení. Každá sporová záležitost musí být uplatněna individuálně v závazné arbitráži vedené Americkou arbitrážní asociací (AAA) v souladu s jejími pravidly pro spotřebitelské arbitráže (včetně využití konferenčního, telefonického nebo video konferenčního řízení, kde je to vhodné a umožňující snížit náklady na cestování). Souhlasíme s tím, že rozhodce nesmí vykonávat žádnou formu třídního nebo kolektivního rozhodčího řízení, ani se připojovat k jednotlivcům ani konsolidovat jejich nároky. Souhlasíme s tím, že rozhodce, a nikoliv žádný federální, mezinárodní, státní nebo místní soud nebo agentura, bude mít výhradní pravomoc vyřešit jakýkoli spor týkající se výkladu, použitelnosti, vymahatelnosti nebo vytvoření této dohody, včetně veškerých nároků, nebo jakákoli část této Smlouvy je neplatná nebo neplatná nebo konkrétní nárok podléhá rozhodčímu řízení. Souhlasíme s tím, že rozsudek o nálezu vyneseném rozhodcem může být podán u kteréhokoli soudu příslušného soudu.

Ocenění arbitra vám nebo nám. Souhlasíme s tím, že v záležitostech, kde je požadovaná pomoc vyšší než 5 000 dolarů, rozhodnutí rozhodce bude obsahovat základní zjištění a závěry, na nichž rozhodce vycházel. Rozhodce rozhodne o podstatě všech pohledávek v souladu s platnými právními předpisy, včetně uznávaných zásad spravedlnosti, a bude respektovat všechny nároky vyplývající ze zákona. Rozhodce nesmí být vázán rozhodnutími v dřívějších rozhodčím řízeních, která se týkají různých uživatelů, ale je vázán rozhodnutími v předchozích rozhodčích řízeních týkajících se stejného uživatele aplikace v rozsahu požadovaném příslušným právem. Souhlasíme s tím, že rozhodčí nález je konečný a závazný a rozhodnutí o nálezu vyneseném rozhodcem může být učiněno u každého soudu, který má pravomoc rozhodnout. SOUHLASÍME S TÍM, ŽE ARBITRATOR MŮŽE UDĚLAT RELIEF (VČETNĚ MĚNOVÝCH, INJUNKTIVNÍCH A DEKLARATIVNÍCH RELIEF) POUZE VE VÝHODĚ INDIVIDUÁLNÍ STRANY, KTERÉ SE VYHLÍŽÍ DOSTUPNÉ, POKUD JSOU JEDNOTLIVÉ POŽADAVKY, KTERÉ POSKYTUJÍ RELIEF, KTERÉ SE VZTAHUJE NA JEDNOTLIVOU ŽÁDOSTI (S), KTERÉ SE VZTAHUJE VAŠE NÁROKY. JAKÉKOLIV VZHLED NADMÍ ÚPRAVU JINÝCH UŽIVATELŮ.

Výjimky z naší dohody rozhodovat spory. Existují pouze dvě výjimky z této dohody o rozhodování:

Za prvé, pokud se kterákoli ze stran přiměřeně domnívá, že druhá strana jakýmkoli způsobem porušila nebo hrozila porušením práv duševního vlastnictví druhé strany, může strana, jejíž práva byla porušena, požádat o soudní příkaz nebo jiné vhodné předběžné opatření u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce. .

Za druhé si každá strana ponechá právo žádat o pomoc u soudu pro drobné žaloby pro spory nebo nároky v rámci pravomoci těchto soudů.

 

Kdo nese náklady rozhodčího řízení. Souhlasíme s tím, že úhrada veškerých poplatků za podání, správu a rozhodce se bude řídit pravidly AAA, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.

Budoucí změny dohody vůči arbitráži. Bez ohledu na jakékoli ustanovení v této Smlouvě, které je v rozporu se Smlouvou, vy a Souhlasíme s tím, že pokud provedeme jakoukoli změnu této smlouvy, která bude v budoucnu rozhodovat, tato změna se nevztahuje na žádný nárok, který byl podán v rámci právního řízení proti společnosti Fantasy FINDR LLC před jejím účinnosti změny. Tato změna se však vztahuje na všechny další spory nebo nároky, které se řídí dohodou, na rozhodování, které vzniklo nebo může vzniknout mezi Vámi a společností Fantasy FINDR LLC. Pokud s těmito upravenými podmínkami nesouhlasíte, můžete svůj účet uzavřít do třiceti (30) dnů od odeslání nebo oznámení a nebudete vázáni pozměněnými podmínkami.

Soudní fórum pro právní spory. Pokud se s Vámi nedohodneme jinak, s výjimkou případů, kdy se ukáže, že dohoda o výše uvedeném rozhodnutí se nevztahuje na vás nebo na konkrétní nárok či spor, buď v důsledku vašeho rozhodnutí o odstoupení od smlouvy rozhodnout, v důsledku rozhodnutí rozhodce nebo soudního příkazu, nebo proto, že jste mezinárodním uživatelem, na kterého se tato dohoda o rozhodování nevztahuje, souhlasíte (s výjimkou případů, kdy zákon stanoví jinak), že jakýkoli nárok nebo spor, který vznikl nebo může vzniknout, vznikají mezi Vámi a společností Fantasy FINDR LLC, musí být vyřešeny výhradně státním nebo federálním soudem umístěným v Delaware USA. Vy a společnost Fantasy FINDR LLC souhlasíte s tím, že se budete podrobovat výlučné osobní jurisdikci soudů umístěných ve státě Delaware za účelem soudního sporu se všemi těmito nároky nebo spory.

MŮŽETE ZOBRAZIT Z ARBITRACE. POKUD JSTE NOVÝ UŽIVATEL APP, MŮŽETE VYBERAT, ABY ZMĚNĚTE DOHODU O USPOŘÁDÁNÍ ARBITRÁTU („OPT-OUT“) VYSTAVENÍM OZNÁMENÍ OPT-OUT. OZNÁMENÍ O VOLITELNÉM VÝSTUPU MUSÍ BÝT PŘIJATO NEŽ NEŽ NEŽ NEŽ NEŽ TRVNÍ (30) DNÍ PO DATU PŘIJATÍ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY ZA PRVNÍ ČAS. POKUD NEJSOU NOVÝ UŽIVATEL APLIKACE APP, MŮŽETE TŘETÍ (30) DNÍ PO VYSVĚTLENÍ NOVÝCH PODMÍNEK PŘEDLOŽIT OZNÁMENÍ O ROZBORU ZVLÁŠTNÍHO ROZHODNUTÍ.

Rozhodčí řízení o vyloučení. Chcete-li se odhlásit, musíte e-mailem uvést své jméno, adresu (včetně adresy, města, státu a PSČ), e-mailovou adresu (adresy) přidružené k vašemu účtu (účtům), na které se výjimka vztahuje, a nezměněný digitální obraz vašeho platného řidičského průkazu k:. Tento postup je jediný způsob, jak se můžete z dohody rozhodnout. Pokud se rozhodnete od smlouvy odstoupit, budou se na vás i nadále vztahovat všechny ostatní části této Smlouvy a tato Sekce sporů. Odvolání se od této dohody rozhodovat nemá žádný vliv na předchozí, jiné nebo budoucí rozhodčí smlouvy, které můžete mít s námi.

VYPOUŠTĚTE NĚKTERÁ PRÁVA. DOHODLI NA TÉTO SMLOUVĚ, JSOU JSOU IRREVOCABLY ZPŮSOBILI JAKÉKOLI PRÁVO, KTERÉ MŮŽETE MÍT (i) SOUDNÍM SOUDEM (JINÝM NEŽ JSOU SOUDNÍM SOUDEM, KTERÝM TŘEBA POSKYTUJE), (ii) POSKYTOVAT JAKO ZÁSTUPCE JAKO SOUKROMÝ GENERÁLNÍ ORGÁN, NEBO JAKÉKOLI JAKÉKOLI OSTATNÍ ZÁSTUPCOVÁ KAPACITA NEBO ÚČASTNÍKŮ, KTERÉ SE JSOU ČLENEM TŘÍDY NÁROKŮ, JAKÉKOLI PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NEBO JINÝCH PROSTŘEDKŮ SOUČÁSTÍ PODLE USA A / NEBO SOUVISEJÍCÍCH TŘETÍCH STRAN, A (iii) ZKUŠENOSTI JURY JAKÉKOLI ARBITRACE NEJSOU POŽADOVANÉ PODLE TÉTO DOHODY.

STATUT OMEZENÍ PRO VAŠE NÁROKY. S OHLEDEM NA JAKÉKOLI STATUTE NEBO PRÁVO NA SMLOUVU, JAKÉKOLI POHLEDÁVKY NEBO PŘÍČINY OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z NEBO SOUVISEJÍCÍCH S POUŽITÍM STRÁNKY, SLUŽEB, NEBO TÉTO SOUTĚŽE

MENT MUSÍ BÝT ZAPLATNĚN JEDEN (1) ROK PO TAKOVÉM POHYBU NEBO PŘÍČINĚ AKCE NEBEZPEČÍ NEBO JAK BUDE BÝT FORMOVANÝ.

 

16. Nemáme žádnou povinnost uchovávat jakýkoli záznam z Vašeho účtu. Společnost Fantasy FINDR LLC není povinna uchovávat záznam o vašem účtu ani jakákoli data nebo informace, které jste si uložili včetně chatu pro vaše pohodlí prostřednictvím svého účtu. Aplikace není určena pro ukládání dat. Za zálohování vašich dat včetně chatu nesete výhradní odpovědnost.

17. REKLAMA.

Společnost Fantasy FINDR LLC a její držitelé licencí mohou veřejně zobrazovat reklamy a další informace, které jsou v blízkosti vašeho obsahu. Na takové reklamy nemáte nárok na žádnou náhradu. Způsob, způsob a rozsah takové reklamy podléhají změnám bez zvláštního oznámení nebo naší odpovědnosti vůči vám. Aplikace může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo služby, ať už prostřednictvím reklamy nebo jinak („webové stránky třetích stran“). Fantasy FINDR LLC neschvaluje žádné takové odkazy ani informace, materiály, produkty nebo služby obsažené na jiných odkazovaných stránkách nebo přístupné prostřednictvím jiných odkazovaných stránek. Kromě toho společnost Fantasy FINDR LLC neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky týkající se informací, materiálů, produktů nebo služeb, které jsou obsaženy na odkazovaných stránkách nebo jsou k nim přístupné. Přístup a používání odkazovaných stránek, včetně informací, materiálů, produktů a služeb na odkazovaných stránkách nebo dostupných prostřednictvím odkazovaných stránek, je výhradně na vaše vlastní riziko. Neovládáme tyto webové stránky třetích stran a tato smlouva se nevztahuje na společnosti, které společnost Fantasy FINDR LLC nevlastní ani neovládá, ani na akce lidí, které společnost Fantasy FINDR LLC nezaměstnává ani nespravuje. Měli byste vždy zkontrolovat podmínky použití zveřejněné na webových stránkách třetích stran.

Vaše korespondence nebo obchodní jednání s inzerenty nebo jejich účast na propagačních akcích, které se nacházejí v aplikaci nebo prostřednictvím této aplikace, jsou výhradně mezi vámi a takovým inzerentem. Souhlasíte s tím, že společnost Fantasy FINDR LLC nebude zodpovědná za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklého v důsledku takových jednání nebo v důsledku přítomnosti takových inzerentů na App.

Strany jiné než Fantasy FINDR LLC mohou poskytovat služby nebo prodávat produkty prostřednictvím App. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo vyhodnocování a nezaručujeme nabídky, žádné z těchto podniků ani obsah jejich nabídky produktů a služeb. Fantasy FINDR LLC nepřebírá žádnou odpovědnost za akce, produkty a obsah všech těchto a dalších třetích stran. Pečlivě si prostudujte prohlášení o ochraně osobních údajů třetích stran a další podmínky používání. Používáním aplikací třetích stran, které jsou propojeny s aplikací („Aplikace třetích stran“), berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Fantasy FINDR LLC může přenášet obsah uživatelů na webové stránky třetích stran nebo aplikace třetích stran prostřednictvím rozhraní aplikačních protokolů vyvinutých a webové stránky třetích stran nebo aplikace třetích stran. Fantasy FINDR LLC neodpovídá za přenos uživatelského obsahu z aplikace na webové stránky třetích stran nebo aplikace třetích stran ani za používání uživatelského obsahu na webových stránkách třetích stran nebo aplikacích třetích stran. Měli byste si prostudovat podmínky služeb a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek třetích stran nebo aplikací třetích stran. Společnost Fantasy FINDR LLC neodpovídá za žádné funkce, obsah ani jiné materiály na stránkách třetích stran nebo aplikací třetích stran ani za ně neschvaluje. Společnost Fantasy FINDR LLC také nesleduje, audituje ani neschvaluje stránky třetích stran ani aplikace třetích stran. Pokud se tedy rozhodnete přistupovat k webovým stránkám třetích stran nebo k aplikacím třetích stran, činíte tak na své vlastní riziko a souhlasíte s tím, že vaše užívání jakýchkoli stránek třetích stran nebo aplikací třetích stran je „na bázi“, aniž by jakákoli záruka týkající se stránek třetích stran nebo akcí třetích stran a že se tato smlouva nevztahuje na vaše užívání jakýchkoli stránek třetích stran nebo aplikací třetích stran.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Fantasy FINDR může začlenit Váš uživatelský obsah a informace o poloze pro uživatelské účty z aplikace s informačními zdroji třetích stran a aplikacemi třetích stran do poskytování aplikací.

 

Datum účinnosti: Dříve 31. března 2018 nebo přijetí uživatelem.

© 2018 by Fantasy FINDR™ LLC.

All Rights Reserved