Door het downloaden van de Fantasy FINDR mobiele applicatie (de "App"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden / Privacybeleid (deze "Overeenkomst"). Lees deze overeenkomst na het downloaden en voor gebruik van de app. Als u niet akkoord gaat met en akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, moet u de app niet onmiddellijk gebruiken en verwijderen.

Geschiktheid - ALLEEN VOOR VOLWASSENEN:

Door het downloaden en gebruiken van de app die u vertegenwoordigt en garandeert dat: u een wettelijk erkende volwassene bent; Het is je niet verboden om de app te gebruiken; U bent niet verplicht om u als zedendelinquent te registreren bij een overheidsinstantie; U hebt het recht, het gezag en de capaciteit om deze Overeenkomst aan te gaan en u te houden aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst; U bent geen BOT en / of computersoftware met de bedoeling om gebruikers van de App te lokken en / of te misleiden.

Acceptatie van Algemene voorwaarden / Privacybeleid

Deze overeenkomst is een elektronisch contract dat de juridisch bindende voorwaarden vastlegt die u moet accepteren om de app te gebruiken. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden die u hebt onthuld en overeengekomen als u de App downloadt en gebruikt, zoals land / staat-specifieke voorwaarden en bepalingen die betrekking hebben op App-specifieke functies. Door de App te downloaden en te gebruiken, gaat u akkoord met deze Overeenkomst en stemt u in met de hierin opgenomen voorwaarden, mededelingen en mededelingen en stemt u ermee in dat deze Overeenkomst en alle kennisgevingen in elektronische vorm aan u worden verstrekt. Deze Overeenkomst kan periodiek worden aangepast door Fantasy FINDR LLC ("Het Bedrijf"), zodat dergelijke wijzigingen van kracht worden bij plaatsing door het Bedrijf op de App. Door de App te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze Overeenkomst in elektronische vorm te ontvangen. Als u deze toestemming wilt intrekken, moet u de app onmiddellijk gebruiken en verwijderen.

Gebruikersprofielen

Het profiel van een gebruiker kan op de app blijven staan, ook als die gebruiker de app niet actief gebruikt en / of de app van zijn telefoon heeft verwijderd. Gebruikers mogen geen openbare foto uploaden die illegale, expliciete en / of intimiderende inhoud bevat, inclusief maar niet beperkt tot racistische afbeeldingen / afbeeldingen, naaktheid of pornografisch materiaal, vuurwapens / wapens, drugs / drugsparafernalia, inclusief symbolen en / of emoji (s).

EINDGEBRUIKERSCERTIFICATEN

I. Mobiel apparaat. Om Fantasy FINDR te gebruiken, moet je een mobiel apparaat hebben dat compatibel is met de Fantasy FINDR-applicatie. Fantasy FINDR, LLC garandeert niet dat Fantasy FINDR compatibel zal zijn met uw mobiele apparaat.

II. Licentieverlening. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Fantasy FINDR, LLC hierbij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om een ​​gecompileerde codekopie van Fantasy FINDR te gebruiken voor één account op één mobiel apparaat dat het eigendom is van of gehuurd wordt door u, voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

A. Beperkingen. U mag niet: (i) Fantasie FINDR wijzigen, disassembleren, decompileren of reverse-engineeren, behalve voor zover dergelijke beperking bij wet uitdrukkelijk is verboden; (ii) Fantasy FINDR te verhuren, in lease te geven, door te verkopen, in sublicentie te geven, te distribueren of anderszins over te dragen aan een derde partij of Fantasy FINDR te gebruiken om timesharing of soortgelijke diensten aan derden te verstrekken; (iii) kopieën van Fantasy FINDR maken; (iv) het verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde kenmerken van Fantasy FINDR, functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud die toegankelijk is via Fantasy FINDR voorkomen of beperken, of functies die beperkingen opleggen aan het gebruik van Fantasy FINDR; of (v) de copyright- en andere eigendomsrechtenmeldingen op Fantasy FINDR verwijderen.

 

B. Software-upgrades. U erkent dat Fantasy FINDR LLC van tijd tot tijd bijgewerkte versies van Fantasy FINDR kan uitgeven, en kan de versie van Fantasy FINDR die u gebruikt op uw mobiele apparaat automatisch elektronisch upgraden. U stemt in met een dergelijke automatische upgrade op uw mobiele apparaat en gaat ermee akkoord dat de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing zijn op al dergelijke upgrades. U gaat ermee akkoord dat Fantasy FINDR LLC niet aansprakelijk is jegens u voor dergelijke wijzigingen.

 

C. Open Source. Met betrekking tot open source code of code van derden die mogelijk is opgenomen in Fantasy FINDR, wordt deze open source code gedekt door de toepasselijke open source of externe licentie EULA, indien van toepassing, die het gebruik van dergelijke code autoriseert. Niets in deze Overeenkomst beperkt uw rechten onder of verleent u rechten die de voorwaarden en bepalingen van een toepasselijke eindgebruikerslicentie voor dergelijke open source software overschrijven. Niets in deze Overeenkomst beperkt in het bijzonder uw recht om dergelijke open source software te kopiëren, wijzigen en distribueren die onderworpen is aan de voorwaarden van de GNU General Public License.

III. Rechten voorbehouden. De voorgaande licentieverlening onder deze Overeenkomst is geen verkoop van Fantasy FINDR of een kopie daarvan en Fantasy FINDR LLC of haar externe partners of leveranciers behouden alle rechten, titels en belangen in Fantasy FINDR (en een kopie daarvan). Elke poging van u om enige van de rechten, plichten of verplichtingen hieronder over te dragen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, is nietig. Fantasy FINDR LLC behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend onder deze Overeenkomst.

 

IV. Handelsmerken, servicemerken en logo's. De naam van deze website is een servicemerk van Fantasy FINDR LLC. Geen gebruik van dit merk is toegestaan, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming en toestemming van Fantasy FINDR LLC. Alle rechten voorbehouden.

 

V. Eindgebruikers van de overheid. Als Fantasy FINDR LLC wordt overgenomen namens de regering van de Verenigde Staten, is de volgende bepaling van toepassing. Gebruik, duplicatie of openbaarmaking van Fantasy FINDR door de Amerikaanse overheid is onderhevig aan beperkingen die zijn uiteengezet in deze Overeenkomst en zoals voorzien in DFARS 227.7202-1 (a) en 227.7202-3 (a) (1995), DFARS 252.227-7013 (c ) (1) (ii) (OCT 1988), FAR 12.212 (a) (1995), FAR 52.227-19 of FAR 52.227-14 (ALT III), indien van toepassing.

 

VI. Exportcontrole. Fantasie FINDR LLC is afkomstig uit de Verenigde Staten en valt onder de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten. Fantasy FINDR LLC mag niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar bepaalde landen of naar personen of entiteiten die geen export uit de Verenigde Staten mogen ontvangen. Bovendien kan Fantasy FINDR LLC onderworpen zijn aan de import- en exportwetten van andere landen. U stemt ermee in zich te houden aan alle Amerikaanse en buitenlandse wetten met betrekking tot het gebruik van Fantasy FINDR LLC en de Fantasy FINDR-software.

 

VII. App Stores. U erkent en gaat ermee akkoord dat de beschikbaarheid van de Fantasy FINDR-software afhankelijk is van de derde partij waarvan u de Fantasy FINDR-software hebt ontvangen, bijvoorbeeld de Android Market, de Amazon Store of Apple App Store (elk een "App Store"). U erkent dat deze Overeenkomst tussen u en Fantasy FINDR LLC ligt en niet met de App Store. Elke App Store kan zijn eigen algemene voorwaarden hebben waaraan u overeenstemming moet bereiken voordat u de Fantasy FINDR-software daaruit kunt downloaden. U stemt ermee in u hieraan te houden en uw licentie voor het gebruik van de Fantasy FINDR-software is afhankelijk van uw naleving van alle toepasselijke voorwaarden van de betreffende App Store.

 

OVERTREDINGEN; BEËINDIGING

WORDT OPGEMERKT DAT FANTASY FINDR LLC ALLE RECHTEN VOOR HET MONITOREN EN VERWIJDEREN VAN ENIGE INHOUD DIE OPENBAAR EN PRIVATE WORDT GEPLAATST EN NIET ALLE BELANGRIJKE GEBRUIKERS OF EEN INBEGRIPPENDE INHOUD EN ACTIVITEITEN INBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT ZAL ZIJN DIE BESCHREVEN ZIJN IN DE PARAGRAAF 9 EN 10 VAN DEZE OVEREENKOMST. U gaat ermee akkoord dat als Fantasy FINDR LLC te goeder trouw gelooft dat u een van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst heeft geschonden, het uw account met Fantasy FINDR of uw gebruik van Fantasy FINDR of een deel daarvan kan beëindigen en verwijderen en negeer het geheel of een deel van uw account of een Gebruikersinzending op elk moment zonder restitutie van enig deel van de downloadkosten zoals hieronder vermeld. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot Fantasy FINDR of een account dat u mogelijk hebt of een gedeelte daarvan is kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving en u gaat ermee akkoord dat Fantasy FINDR LLC niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke beëindiging. Fantasie FINDR LLC staat geen inbreuk op het auteursrecht toe op Fantasy FINDR en behoudt zich het recht voor om de toegang tot Fantasy FINDR te beëindigen en alle ingediende inhoud te verwijderen door personen die herhaaldelijk inbreuk maken. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit die reden kan zijn voor beëindiging van uw gebruik van Fantasy FINDR en kan worden verwezen naar de juiste wetshandhavingsautoriteiten. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die Fantasy FINDR bij wet of in het eigen vermogen heeft. Deze overeenkomst blijft volledig van kracht tijdens het gebruik van de app. U kunt uw gebruik op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook, door de App te verwijderen. U kunt in geen geval in aanmerking komen voor terugbetaling van een deel van de betaalde downloadkosten, ongeacht of u de App op vrijwillige basis verwijdert, dat u door het bedrijf bent uitgesloten van het gebruik van de app of dat de app niet aan uw verwachtingen voldoet. Het bedrijf kan uw gebruik van de app op elk moment beëindigen of opschorten zonder kennisgeving als het bedrijf van mening is dat u deze overeenkomst hebt geschonden. Na een dergelijke beëindiging of opschorting, hebt u GEEN recht op enige terugbetaling van enig deel van de downloadkosten. Het Bedrijf is niet verplicht om de reden voor de beëindiging of opschorting van uw gebruik van de App openbaar te maken en kan bij wet verboden zijn om deze openbaar te maken. Nadat uw gebruik van de App om welke reden dan ook is beëindigd, blijven alle voorwaarden van deze Overeenkomst van kracht na beëindiging en blijven deze volledig van kracht en van kracht, behalve voor alle voorwaarden die naar hun aard aflopen of volledig zijn vervuld.

Uw interacties met andere gebruikers

U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR UW INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS. U BEGRIJPT DAT DE ONDERNEMING GEEN CRIMINELE ACHTERGRONDCONTROLES OF SCREENINGS OP HAAR GEBRUIKERS UITVOERT. HET BEDRIJF STELT OOK NIET IN DE ACHTERGRONDEN VAN EEN VAN DE GEBRUIKERS OF POGING OM DE VERKLARINGEN VAN HAAR GEBRUIKERS TE CONTROLEREN. DE ONDERNEMING GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE GEDRAGING VAN LEDEN OF HUN VERENIGBAARHEID MET ENIGE HUIDIG OF TOEKOMSTIG LIDMAATSCHAP. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het gedrag van een gebruiker. Zoals vermeld in en zonder beperking van Sectie 10 hieronder, zijn de Vennootschap, haar gelieerde ondernemingen of haar partners in geen geval aansprakelijk (direct of indirect) voor verlies of schade, hetzij direct, indirect, algemeen, speciaal, compenserend, voortvloeiend, en / of incidenteel, voortkomend uit of verband houdend met het gedrag van u of iemand anders in verband met het gebruik van de App, inclusief maar niet beperkt tot overlijden, lichamelijk letsel, emotioneel leed en / of enige andere schade als gevolg van communicatie of vergaderingen met andere gebruikers of personen die u via de App ontmoet. U gaat ermee akkoord om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen in alle interacties met andere gebruikers, vooral als u besluit om de app te communiceren of persoonlijk te ontmoeten. U begrijpt dat het Bedrijf geen expliciete of impliciete garanties biedt met betrekking tot uw ultieme compatibiliteit met personen die u via de App ontmoet. U moet uw financiële gegevens (bijvoorbeeld uw creditcard- of bankrekeninggegevens), of geen draad of anderszins geld, aan andere gebruikers verstrekken.

 

Niet-commercieel gebruik door leden

De app is alleen voor persoonlijk gebruik. Gebruikers mogen de App niet gebruiken in verband met commerciële activiteiten, zoals adverteren of vragen aan een gebruiker om producten of services te kopen of verkopen die niet door het Bedrijf worden aangeboden of om anderen te vragen deel te nemen aan feesten of andere sociale functies, of netwerken, voor commerciële doeleinden . Het bedrijf kan onderzoeken en alle beschikbare juridische stappen nemen in reactie op illegaal en / of ongeoorloofd gebruik van de app, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen van e-mailadressen en / of telefoonnummers van leden via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mails , sms'jes of telefoontjes en ongeoorloofd framen van of linken naar de app.

 

Eigendomsrechten

Het Bedrijf bezit en behoudt alle eigendomsrechten in de App, en in alle inhoud, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden. De app bevat het auteursrechtelijk beschermde materiaal, handelsmerken en andere eigendomsinformatie van het bedrijf en zijn licentiegevers. U gaat ermee akkoord geen afgeleide werken te kopiëren, wijzigen, verzenden of creëren van op auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken, handelsnamen, servicemerken of ander intellectueel eigendom of eigendomsinformatie toegankelijk via de app, zonder gebruik, of reproduceren eerst het verkrijgen van de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf of, als dergelijke eigendom niet het eigendom is van het bedrijf, de eigenaar van dergelijke intellectuele eigendom of eigendomsrechten. U stemt ermee in om eigendomskennisgevingen te verwijderen, onleesbaar te maken of anderszins te wijzigen die verschijnen op enige inhoud, inclusief auteursrecht, handelsmerk en andere kennisgevingen van intellectueel eigendom.

Gebruikersinhoud en -informatie

Verantwoordelijkheid voor gebruikerscontent. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die u publiceert, opneemt, weergeeft of anderszins beschikbaar maakt in de App aan andere gebruikers, inclusief foto's of profieltekst of statistieken, ongeacht of deze openbaar worden gepost of privé worden verzonden. Je mag niet posten op de app of verzenden naar een andere gebruiker (op of naast de app), enig aanstootgevend, onjuist, beledigend, profaan, bedreigend, intimiderend, intimiderend, racistisch aanstootgevend of illegaal materiaal, of materiaal dat inbreuk maakt of in strijd is met andermans rechten. U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEBRUIK VAN DE APP EN GEBRUIK HET OP EIGEN RISICO. Nauwkeurigheid van informatie. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u bij het downloaden indient, accuraat en waarheidsgetrouw is en dat u onmiddellijk alle door u verstrekte informatie die later onnauwkeurig, misleidend of onwaar is, zal bijwerken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het bedrijf inhoud die u op de app plaatst, kan controleren of beoordelen. Het bedrijf kan inhoud geheel of gedeeltelijk verwijderen die naar het oordeel van het bedrijf in strijd is met deze overeenkomst of de reputatie van de app of het bedrijf kan schaden. Verboden inhoud. Verboden Inhoud omvat, zonder beperking, Gebruikersinhoud die: profaan, lasterlijk, beledigend, beledigend, bedreigend, intimiderend, opruiend, onnauwkeurig, onjuist representatief, frauduleus of illegaal is. Het volgende is een gedeeltelijke lijst van het soort Inhoud dat verboden is in de App: Inhoud die racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu bevordert; pleit voor intimidatie of intimidatie van een andere persoon; verzoekt geld van, of is bedoeld om anderszins te frauderen, andere gebruikers van de App; bevordert informatie die vals of misleidend is, of promoot illegale activiteiten of gedragingen die lasterlijk, beledigend of anderszins aanstootgevend zijn; bevat foto's of afbeeldingen van een andere persoon zonder zijn of haar toestemming; levert materiaal dat mensen op een seksuele, gewelddadige of andere illegale manier uitbuit, of vraagt ​​om persoonlijke informatie van iedereen die niet wordt erkend als een wettelijk erkende volwassene, of die virussen, tijdbommen, Trojaanse paarden, cancelbots, wormen of andere schadelijke of ontwrichtende middelen bevat codes, componenten of apparaten; zich voordoet, of anderszins verkeerde voorstelling geeft van aansluiting, verbinding of associatie met een persoon of entiteit; verstoort de normale dialoogstroom, zorgt ervoor dat een scherm sneller "scrollt" dan andere gebruikers kunnen typen, of heeft anders een negatief effect op het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan real-time uitwisselingen; vraagt ​​persoonlijk identificeerbare informatie voor commerciële of onwettige doeleinden van andere gebruikers of verspreidt de persoonlijke informatie van een ander zonder zijn of haar toestemming. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken te onderzoeken en gepaste juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die deze bepaling overtreedt, inclusief het verwijderen van de aanstootgevende communicatie uit de app en het beëindigen of opschorten van het gebruik van de app van dergelijke overtreders.

 

Locatie- en afstandsinformatie. Wanneer u de app gebruikt, verzamelen we uw locatie om uw afstand tot andere gebruikers ("afstandsinformatie") te bepalen via de GPS-, Wi-Fi- en / of mobiele technologie op uw apparaat, tenzij u de instellingen van het besturingssysteem van uw apparaat configureert om voorkomen dat onze verzameling locatiegegevens. Uw laatst bekende locatie kan worden opgeslagen voor het berekenen van afstandsgegevens tussen u en andere gebruikers.

 

Afstand informatie. De app is ontworpen om gebruikers in staat te stellen om afstandsinformatie te delen. Dientengevolge is de afstandsinformatie openbaar en kunnen andere gebruikers van de app uw afstandsinformatie zien (inclusief hoeveel voet of meter u van hen bent). App-gebruikers kunnen de zoekfunctie in de app gebruiken om op afstand of in een bepaalde geografische omgeving naar andere gebruikers te zoeken. Uw afstandsinformatie wordt gebruikt voor deze zoekopdrachten.

 

Profiel informatie. Wij verzamelen informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals uw leeftijd, lengte, gewicht, lichaamstype, etniciteit, geolocatiegegevens en andere informatie die u toevoegt aan uw profiel in de app of die wordt gegenereerd door uw gebruik van de app Diensten.

 

Gedeelde tekst, foto's, video's en locatie. Met de app kun je sms-berichten, foto's, video's en je locatie met andere gebruikers delen, en als je ervoor kiest om je sms-berichten, foto's, video's en locatie te delen, kunnen dergelijke items worden bewaard en opgeslagen op onze servers indien nodig onder de toepasselijke wetgeving. 

Als u ervoor kiest deze items met andere App-gebruikers te delen, kunnen we ze mogelijk niet van onze servers verwijderen of ze onbeschikbaar maken voor iedereen met wie u ze hebt gedeeld. Het verzenden van tekstberichten, foto's, video's of uw locatie via de app is uw beslissing. Door ervoor te kiezen deze informatie te delen, moet u begrijpen dat u mogelijk niet meer in staat bent om te bepalen hoe die informatie wordt gebruikt en dat deze openbaar beschikbaar wordt (gedeeltelijk afhankelijk van uw acties of de acties van anderen waarmee u de informatie hebt gedeeld) ). Fantasy FINDR LLC is niet verantwoordelijk voor enig gebruik of misbruik van informatie die u deelt.

 

Apparaat-ID's. Wanneer u een mobiel apparaat zoals een tablet of telefoon gebruikt om toegang te krijgen tot onze Service, kunnen wij toegang krijgen tot, verzamelen van, bewaken, opslaan op uw apparaat en / of op afstand een of meer "apparaat-ID's opslaan". Apparaat-ID's zijn kleine gegevensbestanden of soortgelijke gegevensstructuren die zijn opgeslagen op of gekoppeld aan uw mobiele apparaat, waarmee uw mobiele apparaat op unieke wijze wordt geïdentificeerd. Een apparaat-ID kan bestaan ​​uit gegevens die zijn opgeslagen in verband met de hardware van het apparaat, gegevens die zijn opgeslagen in verband met het besturingssysteem van het apparaat of andere software, of gegevens die door Fantasy FINDR naar het apparaat zijn verzonden.

 

Dataretentie. Uw gegevens worden bij ons bewaard zolang uw account actief is. We bewaren informatie zolang het noodzakelijk is om de App-services aan u en anderen te leveren, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen om dergelijke informatie verder te bewaren. We kunnen echter informatie van verwijderde accounts bewaren om te voldoen aan de wet, om fraude te voorkomen, vergoedingen in rekening te brengen, geschillen op te lossen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, de Algemene voorwaarden te handhaven en andere wettelijk toegestane acties te ondernemen. De informatie die we bewaren, is uiteraard onderhevig aan dit Privacybeleid.


Verboden activiteiten

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de app te onderzoeken en / of te beëindigen als u de app heeft misbruikt of zich gedraagt ​​op een manier die het bedrijf als ongepast of onwettig beschouwt, inclusief acties of communicatie van de app maar met gebruikers die u ontmoet via de app. Het volgende is een gedeeltelijke lijst van het soort acties dat u mogelijk niet uitvoert en ten strengste verboden is met betrekking tot uw gebruik van de app. Je zult NIET: deelnemen aan acties of chat met betrekking tot Mensenhandel / Prostitutie overal met behulp van een functie van de App, inclusief maar niet beperkt tot, chat, foto's (zowel openbaar als privé) en profielinformatie; deelnemen aan acties of chat gerelateerd aan illegale middelen (inclusief maar niet beperkt tot medicijnen); zich uitgeven voor een persoon of entiteit; geld van gebruikers zoeken; berichten plaatsen die niet zijn toegestaan ​​door sectie 9; "stalken" of op een andere manier iemand lastigvallen; uitdrukkelijke of impliciete dat elke verklaring die u maakt, wordt goedgekeurd door het bedrijf zonder onze specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming; gebruikers vragen of gebruiken om de identiteit, bron of bestemming van illegaal verkregen geld of producten te verbergen; een robot, spider, site search / retrieval applicatie of een ander handmatig of automatisch apparaat of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de app of de inhoud ervan op te halen, te indexeren, "data mining" of op enige manier te reproduceren of te omzeilen; het e-mailadres of telefoonnummers van leden verzamelen op elektronische of andere wijze met het doel ongewenste e-mails of telefoongesprekken te verzenden bij het inlijsten van of linken naar de app; interfereren met of verstoren van de app of de servers of netwerken die zijn verbonden met de app; e-mail of anderszins materiaal verzenden dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken; het vervalsen van headers of anderszins het manipuleren van identifiers om de oorsprong van enige informatie overgedragen aan of via de App (direct of indirect door gebruik van software van derden) te verbergen; een deel van de App "framen" of "spiegelen", zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf; gebruik metatags of code of andere apparaten die een verwijzing bevatten naar het Bedrijf, de App of een handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, logo of slogan van het Bedrijf om een ​​persoon naar een andere App te leiden voor welk doel dan ook; het wijzigen, aanpassen, sublicentiëren, vertalen, verkopen, reverse engineeren, decoderen, decompileren of anderszins demonteren van enig deel van de app of software die op of voor de app wordt gebruikt of waardoor anderen dit doen; rechtstreeks, of onrechtstreeks, op enige manier of media enige inhoud of informatie die is verkregen van de App plaatsen, gebruiken, verzenden of distribueren, anders dan uitsluitend in verband met uw gebruik van de App in overeenstemming met deze Overeenkomst.

Klantenservice

Het bedrijf biedt assistentie en begeleiding door zijn vertegenwoordigers van de klantenservice. Wanneer u communiceert met onze vertegenwoordigers van de klantenservice (via e-mail), gaat u ermee akkoord niet beledigend, obsceen, profaan, beledigend, seksistisch, bedreigend, intimiderend, aanstootgevend of zich anderszins ongepast gedragen. E-mails tussen u en onze vertegenwoordigers van de klantenservice kunnen worden vastgelegd voor kwaliteitsgaranties. Als we van mening zijn dat uw gedrag ten opzichte van onze vertegenwoordigers of andere werknemers op enig moment bedreigend of aanstootgevend is, behouden wij ons het recht voor om uw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen en heeft u geen recht op restitutie van enig deel van de downloadkosten.

 

Wijzigingen in service

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor op elk moment de App (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de App. Om de integriteit van de App te beschermen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken te voorkomen dat gebruikers van bepaalde IP-adressen de App gebruiken.

Disclaimers

U erkent en gaat ermee akkoord dat noch het Bedrijf, noch zijn gelieerde ondernemingen en externe partners verantwoordelijk en niet aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enig verlies of schade, inclusief lichamelijk letsel of overlijden, als gevolg van of naar verluidt de het resultaat van onjuiste of onnauwkeurige inhoud die op de app is gepost of wordt verstrekt in verband met de app, ongeacht of deze is veroorzaakt door gebruikers of apparatuur of programmering die is gekoppeld aan of wordt gebruikt in de app; de tijdigheid, verwijdering of verwijdering, onjuiste bezorging of het niet opslaan van instellingen voor Inhoud, communicatie of personalisatie; het gedrag, online of offline, van elke gebruiker; elke fout, weglating of defect in, onderbreking, schrapping, wijziging, vertraging in gebruik of verzending, diefstal of vernietiging van of ongeoorloofde toegang tot gebruikerscommunicatie; of

problemen, storingen of technische storingen van elk telefoonnetwerk of lijnen, computer online systemen, servers of providers, computerapparatuur, software, falen van e-mail of spelers vanwege technische problemen of verkeerscongestie op internet of bij een app of een combinatie daarvan , inclusief letsel of schade aan gebruikers of aan de computer of apparaat van een andere persoon in verband met of als gevolg van deelname aan of het downloaden van materialen in verband met internet en / of in verband met de app. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BIEDT DE VENNOOTSCHAP DE APP OP "AS IS" - EN "ZOALS BESCHIKBAAR" - EN VERLEENT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERS DAN MET BETREKKING TOT DE APP (MET INBEGRIP VAN ALLEMAAL INHOUD DAARIN BEVAT), INCLUSIEF (ZONDER BEPERKING) ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VOLDOENDE KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. HET BEDRIJF VERTEGENWOORDIGT OF GARANDEERT NIET DAT DE APP ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ, VEILIG IS OF DAT EVENTUELE GEBREKEN OF FOUTEN OP DE APP WORDEN GECORRIGEERD. ELK MATERIAAL DAT GEDOWNLOAD WORDT OF OP ANDERE WIJZE WORDT VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE APP WORDT TOEGANG KRIJGT OP EIGEN BEOORDELINGSVRIJHEID EN RISICO, EN U ZAL UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EN HIERBIJ AFSTANDEN VAN ENIGE EN ALLE CLAIMS EN OORZAKEN VAN ACTIE MET BETREKKING TOT ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, INTERNET APPARAAT VOOR TOEGANG, DOWNLOAD OF DISPLAY, OF VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS DIE RESULTEREN OF KUNNEN RESULTEREN VAN HET DOWNLOADEN VAN EEN DERGELIJK MATERIAAL. ALS U DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET ACCEPTEERT, DIENT U NIET GEMACHTIGD TE WORDEN OM MATERIAAL TE DOWNLOADEN OF TE VERKRIJGEN VIA DE APP. Van tijd tot tijd kan het bedrijf adviezen van derden, advies, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud van derden beschikbaar stellen via de app. Alle inhoud van derden is de verantwoordelijkheid van de respectievelijke auteurs ervan en er hoeft niet noodzakelijk op te worden vertrouwd. Dergelijke externe auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. HET BEDRIJF IS NIET: (I) GARANDEERT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF NUTTIGHEID VAN ENIGE INHOUD VAN DERDEN OVER HET APP, OF (II) NEEMT, NEEM OF KEUR DE VERANTWOORDELIJKHEID OVER DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIG ADVIES OF VERKLARING GEMAAKT DOOR ELKE PARTIJ DIE OP DE APP WORDT VERMELD. IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VERANTWOORDELIJK ZIJN OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN UW VERTROUWEN OP INFORMATIE OF ANDERE INHOUD DIE IS GEPLAATST OP DE APP, OF ZENDEN NAAR OF DOOR ENIGE GEBRUIKER.

In aanvulling op de vorige paragraaf en andere bepalingen van deze Overeenkomst, is enig advies dat op de App kan worden geplaatst uitsluitend voor informatieve en amusementsdoeleinden en niet bedoeld ter vervanging of ter vervanging van professionele financiële, medische, wettelijke of andere adviezen. Het bedrijf geeft geen verklaringen of garanties en wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot enige behandeling, actie door of gevolg voor een persoon die de aangeboden of aangeboden informatie binnen of via de app volgt. Als u specifieke zorgen hebt of zich een situatie voordoet waarin u professioneel of medisch advies nodig heeft, dient u een geschikt opgeleide en gekwalificeerde specialist te raadplegen.

 

Downloads

Houd er rekening mee dat; De app kan worden gedownload in de Apple App Store, The Amazon Store of Google Play Store

 

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Delaware, VS, zonder gevolg te geven aan de principes van juridische conflicten. Jurisdictie: U stemt ermee in dat elke rechtszaak of billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of het bedrijf uitsluitend zal worden gedeponeerd bij de nationale of federale rechtbanken die jurisdictie hebben over de staat Delaware, en dat u hierbij toestemt en uitsluitend bij de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken om een ​​dergelijke actie te vervolgen. Niets in deze overeenkomst zal het Bedrijf beletten om gerechtelijke stappen te ondernemen bij een bevoegde rechtbank. Als u een geschil met ons hebt, komen u en Fantasy FINDR LLC overeen dat u, alvorens enige formele actie te ondernemen, contact met ons opneemt om een ​​korte, schriftelijke beschrijving van het geschil en uw contactgegevens op te geven en zestig (60) dagen te laten passeren, gedurende welke Fantasy FINDR LLC zal proberen een minnelijke oplossing voor een probleem met u te bereiken. U en wij zijn het erover eens dat federale wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van de federale arbitragewet, en (voor zover niet strijdig met federale wetgeving), de wetten van de staat Delaware, VS, zonder inachtneming van beginselen van conflictenrecht, alle Covered Disatter Matters. Een dergelijk rechtssysteem is van toepassing ongeacht uw woonplaats of de locatie waar u de app gebruikt.

Onze arbitrage. U en wij zijn het erover eens dat deze overeenkomst en elk deel ervan een transactie aantonen met betrekking tot interstatelijke handel, en de federale arbitragewet is in alle gevallen van toepassing en regelt de interpretatie en handhaving van de arbitrageregels en arbitrageprocedures. Elke Gedekte Geschillenzaak moet individueel worden bevestigd in bindende arbitrage die wordt beheerd door de American Arbitration Association ("AAA") in overeenstemming met zijn arbitrageregels voor consumenten (inclusief het gebruik van een desk-, telefoon- of videoconferentieprocedure indien van toepassing en toegestaan ​​om reiskosten te beperken). U en wij zijn het erover eens dat de arbiter geen enkele vorm van collectieve of collectieve arbitrage mag voeren en zich niet mag aansluiten bij of consolideren van vorderingen van of voor individuele personen. U en wij zijn het erover eens dat de arbiter, en niet een federale, internationale, staats- of lokale rechtbank of instantie, de exclusieve bevoegdheid heeft om elk geschil met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of vorming van deze overeenkomst op te lossen, met inbegrip van elke claim dat alle of een deel van deze Overeenkomst is nietig of ongeldig of een specifieke claim is onderworpen aan arbitrage. U en wij zijn het erover eens dat een uitspraak over de uitspraak van de arbiter bij een bevoegde rechtbank kan worden ingediend.

De arbitrageprijs voor u of ons. U en wij zijn het erover eens dat voor beslissingen waarbij meer dan $ 5.000 wordt gevraagd, de beslissing van de arbiter de essentiële bevindingen en conclusies bevat waarop de arbiter de prijs heeft gebaseerd. De arbiter zal de inhoud van alle claims bepalen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief erkende principes van billijkheid, en zal alle claims van privileges die door de wet worden erkend, honoreren. De arbiter is niet gebonden aan uitspraken in eerdere arbitrages waarbij verschillende Gebruikers zijn betrokken, maar is gebonden door uitspraken in eerdere arbitrages waarbij dezelfde Gebruiker van de App betrokken is, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving. U en wij zijn het erover eens dat de uitspraak van de arbiter definitief en bindend is en dat een uitspraak over de uitspraak van de arbiter kan worden gedaan door een rechtbank die er rechtsbevoegdheid over heeft. JIJ EN WIJ GAAN AKKOORD DAT DE ARBITRATOR ALLEEN DE RELIËF (MET INBEGRIP VAN MONETAIRE, INJUISENDE EN VERKLARENDE VERANKERING) KAN BEGUNSTIGEN TEN GUNSTE VAN DE PARTICULIER DIE VERZOEKER VORDERT EN ALLEEN VOOR ZOVER HET NOODZAKELIJK IS OM NOODZAKELIJKHEID DOOR DE INDIVIDUELE CLAIM (S) VAN DIE PARTIJ TE VERLENEN, BIJVOORBEELD UW CLAIMS. ELKE ONTSLAGEN KAN GEEN ANDERE GEBRUIKERS BEÏNVLOEDEN.

Uitzonderingen op onze overeenkomst om geschillen te arbitreren. Er zijn slechts twee uitzonderingen op deze overeenkomst om te arbitreren:

Ten eerste, als een van de partijen redelijkerwijs van mening is dat de andere partij op enigerlei wijze de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij heeft geschonden of dreigt te schenden, kan de partij wiens rechten zijn geschonden, om voorlopige of voorlopige maatregelen vragen in een bevoegde rechtbank. .

Ten tweede behoudt elke partij het recht om in een rechtbank voor geringe vorderingen een beroep te doen op geschillen of vorderingen in het kader van de rechtsmacht van dergelijke rechtbanken.

 

Wie draagt ​​de kosten van arbitrage. U en wij komen overeen dat de betaling van alle tarieven voor archivering, administratie en arbiters wordt geregeld door de regels van de AAA, tenzij anders wordt bepaald in deze overeenkomst om te arbitreren.

Toekomstige wijzigingen in de overeenkomst om te arbitreren. Niettegenstaande enige bepaling in deze Overeenkomst die het tegendeel inhoudt, komen u en wij overeen dat als wij in de toekomst enige wijziging in deze overeenkomst aanbrengen om te arbitreren, deze wijziging niet van toepassing is op claims die zijn ingediend in een juridische procedure tegen Fantasy FINDR LLC voorafgaand aan de ingangsdatum van het amendement. De wijziging is echter van toepassing op alle andere geschillen of claims die worden beheerst door de overeenkomst tot arbitrage die is ontstaan ​​of kan ontstaan ​​tussen u en Fantasy FINDR LLC. Als u niet akkoord gaat met deze gewijzigde voorwaarden, kunt u uw account binnen dertig (30) dagen na publicatie of kennisgeving sluiten en bent u niet gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.

Gerechtelijk forum voor juridische geschillen. Tenzij u en wij anders overeenkomen en behalve in het geval dat de overeenkomst om te bemiddelen hierboven niet blijkt te gelden voor u of voor een bepaalde claim of geschil, hetzij als gevolg van uw beslissing om niet deel te nemen aan de overeenkomst om te arbitreren, zoals het resultaat van een beslissing van de arbiter of een gerechtelijk bevel, of omdat u een internationale gebruiker bent waarop deze arbitrageovereenkomst niet van toepassing is, stemt u ermee in (tenzij anders bepaald door de wet) dat een claim of geschil dat is ontstaan ​​of ontstaan ​​tussen u en Fantasie FINDR LLC moet uitsluitend worden beslecht door een staats- of federale rechtbank in Delaware, VS. Jij en Fantasy FINDR LLC komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken die zich in de staat Delaware bevinden met het doel om alle dergelijke claims of geschillen te beslechten.

U KUNT OPKOMEN VAN ARBITRAGE. ALS U EEN NIEUWE GEBRUIKER VAN DE APP BENT, KUNT U KIEZEN DE OVEREENKOMST TE VERKLAREN OM DE BEPALING ("OPT-OUT") TE ANNULEREN DOOR EEN AANKONDIGING VAN VS OP TE PASSEN AAN EMAILING. DE KENNISGEVING OPERATIONELE DIENT TE WORDEN ONTVANGEN LANGER DAN DERTIG (30) DAGEN NA DE DATUM DAT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST VOOR DE EERSTE KEER AANVAARDT. ALS U GEEN NIEUWE GEBRUIKER VAN DE APP BENT, HEBT U TOT DERTIG (30) DAGEN NA DE POSTING VAN DE NIEUWE VOORWAARDEN EEN ARBITRAGE OPT - OUT AANKONDIGING IN TE DIENEN.

Procedure voor arbitrage-uitschakeling. Om u te kunnen afmelden, moet u uw naam, adres (inclusief adres, stad, staat en postcode), e-mailadres (sen) die zijn gekoppeld aan uw account (s) waarvoor de opt-out geldt, e-mailen en een e-mail sturen. ongewijzigde digitale afbeelding van uw geldige rijbewijs om:. Deze procedure is de enige manier waarop u zich kunt afmelden voor de overeenkomst om te arbitreren. Als u zich afmeldt voor arbitrage, blijven alle andere delen van deze Overeenkomst en deze Geschillenectie op u van toepassing. Het afzeggen van deze overeenkomst om te arbitreren heeft geen effect op eerdere, andere of toekomstige arbitrageovereenkomsten die u mogelijk met Ons hebt gesloten.

JE WEIGT BEPAALDE RECHTEN. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE OVEREENKOMST, ZIET U HIERBIJ ONHERROEPELIJK AF VAN ELK RECHT DAT U KAN HEBBEN (i) VOOR EEN PROCUREELHOF (ANDER DAN HET RECHTSPLEIT VAN EEN RECHTSPLAATSUIM, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN), (ii) OM TE DIENEN ALS VERTEGENWOORDIGER, ALS PRIVATE ADVOCAAT ALGEMEEN OF IN ENIGE ANDERE REPRESENTATIEVE CAPACITEIT, OF OM DEEL TE NEMEN ALS LID VAN EEN KLASSE VAN CLAIMANTS, IN ENIG RECHTSGEBIED, ARBITRAGE OF ANDERE PROCEDURE GERICHT OP DE VS EN / OF GERELATEERDE DERDEN, EN (iii) OP EEN PROEF DOOR JURY, ZELFS ALS ENIGE ARBITRAGE NIET IS VEREIST ONDER DEZE OVEREENKOMST.

STATUUT VAN BEPERKINGEN VOOR UW CLAIMS. ONGEACHT ALLE STATUUTEN OF WETTEN AAN DE INTEGRALE, ELKE CLAIM OF OORZAAK VAN ACTIE VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN HET GEBRUIK VAN DE SITE, DIENSTEN, OF DIT AKKOORD

DE MENT MOET BINNEN EEN (1) JAAR WORDEN INGEDIEND NA EEN DERGELIJKE CLAIM OF OORZAAK VAN ACTIE OF ZE ZULLEN VOOR ALTIJD VERSLAAN.

 

We hebben geen enkele verplichting om een ​​account bij te houden. Fantasy FINDR LLC is niet verplicht om een ​​record van uw account of gegevens of informatie die u mogelijk hebt opgeslagen, inclusief chat, voor uw gemak te bewaren door middel van uw account. De app is niet bedoeld voor gegevensopslag. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van uw gegevens, inclusief chat.

RECLAME.

Fantasie FINDR LLC en haar licentienemers mogen publiekelijk advertenties en andere informatie naast uw inhoud weergeven. U hebt geen recht op enige vergoeding voor dergelijke advertenties. De manier, wijze en omvang van dergelijke advertenties kunnen zonder specifieke kennisgeving worden gewijzigd of wij zijn aansprakelijk jegens U. De App kan koppelingen naar andere websites of diensten bevatten, hetzij via advertenties of anderszins, ("Websites van derden"). Fantasie FINDR LLC onderschrijft geen dergelijke gelinkte sites of de informatie, het materiaal, producten of diensten die op andere gelinkte sites staan ​​of die toegankelijk zijn via andere gekoppelde sites. Bovendien biedt Fantasy FINDR LLC geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de informatie, het materiaal, producten of diensten die op de gelinkte sites staan ​​of toegankelijk zijn. Toegang tot en gebruik van gelinkte sites, inclusief informatie, materiaal, producten en diensten op gelinkte sites of beschikbaar via gelinkte sites is uitsluitend op eigen risico. We hebben geen controle over deze websites van derden en deze overeenkomst is niet van toepassing op bedrijven die Fantasy FINDR LLC niet bezit of beheert, noch op acties van mensen die Fantasy FINDR LLC niet gebruikt of beheert. U moet altijd de gebruiksvoorwaarden raadplegen die zijn gepost op websites van derden.

Uw correspondentie of zakelijke contacten met, of deelname aan promoties van, adverteerders die op of via de app worden gevonden, zijn uitsluitend tussen u en die adverteerder. U gaat ermee akkoord dat Fantasy FINDR LLC niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op de app.

Andere partijen dan Fantasy FINDR LLC kunnen diensten leveren of producten verkopen via de App. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren en we bieden geen garanties met betrekking tot het aanbod van deze bedrijven of de inhoud van hun product- en dienstenaanbod. Fantasy FINDR LLC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, het product en de inhoud van al deze en andere derden. U dient de privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van derden aandachtig door te nemen. Door Uw gebruik van applicaties van derden die verbonden zijn met de App ("Applicaties van Derden"), erkent U en gaat U ermee akkoord dat Fantasy FINDR LLC Gebruikerscontent mag verzenden naar Websites van Derden of Applicaties van Derden via ontwikkelde applicatieprotocol-interfaces en onderhouden door die websites van derden of toepassingen van derden. Fantasie FINDR LLC is niet verantwoordelijk voor de overdracht van de gebruikersinhoud van de app naar websites van derden of toepassingen van derden, noch voor het gebruik van gebruikerscontent op websites van derden of toepassingen van derden. U dient de Servicevoorwaarden en het privacybeleid van websites van derden of toepassingen van derden te lezen. Fantasie FINDR LLC is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft geen enkele functie, inhoud of ander materiaal op of beschikbaar via Sites van derden of toepassingen van derden. Fantasy FINDR LLC screent, controleert of ondersteunt ook geen websites van derden of toepassingen van derden. Als u besluit toegang te krijgen tot websites van derden of applicaties van derden, doet u dit op eigen risico en gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van sites van derden of applicaties van derden op een 'as-is'-basis is zonder enige garantie met betrekking tot de acties van derden of toepassingen van derde partijen en dat deze overeenkomst niet van toepassing is op uw gebruik van sites van derden of toepassingen van derden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Fantasy FINDR uw gebruikerscontent en locatie-informatie voor gebruikersaccounts uit de app kan opnemen met externe informatiebronnen en applicaties van derden bij het verstrekken van de app.

 

Ingangsdatum: de eerste van 31 maart 2018 of acceptatie door de gebruiker.
 

© 2018 by Fantasy FINDR™ LLC.

All Rights Reserved