Perjanjian Penggunaan Terma dan Dasar Privasi
Terma, Syarat, dan Dasar Privasi:
Dengan memuat turun aplikasi mudah alih FINDR Fantasy ("Apl"), anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat / Dasar Privasi ini ("Perjanjian" ini). Setelah memuat turun dan sebelum menggunakan App, sila baca perjanjian ini. Sekiranya anda tidak menerima dan bersetuju untuk terikat dengan semua terma Perjanjian ini, jangan gunakan dan hapuskan Apl dengan segera.
1. Kelayakan - ADULTS SAHAJA: Dengan memuat turun dan menggunakan App yang anda mewakili dan menjamin bahawa: Anda adalah orang dewasa yang diakui secara sah; Anda tidak diharamkan daripada menggunakan App; Anda tidak perlu mendaftar sebagai pesalah seks dengan mana-mana entiti kerajaan; Anda mempunyai hak, kuasa dan keupayaan untuk memasuki Perjanjian ini dan mematuhi semua terma dan syarat Perjanjian ini; Anda bukan BOT dan / atau perisian komputer dengan niat untuk menarik dan / atau menipu pengguna App.
2. Penerimaan Terma dan Syarat / Dasar Privasi: Perjanjian ini adalah kontrak elektronik yang menetapkan syarat-syarat yang sah yang mesti anda terima untuk menggunakan App. Perjanjian ini termasuk terma yang didedahkan dan dipersetujui oleh anda jika anda memuat turun dan menggunakan Aplikasi seperti istilah negara dan istilah khusus dan istilah yang mengawal ciri khusus App. Dengan memuat turun dan menggunakan Aplikasi, anda menerima Perjanjian ini dan bersetuju dengan terma, syarat dan notis yang terkandung atau dirujuk di sini dan bersetuju untuk memiliki Perjanjian ini dan semua notis yang diberikan kepada anda dalam bentuk elektronik. Perjanjian ini boleh diubahsuai oleh Fantasy FINDR LLC ("Syarikat") secara berkala, pengubahsuaian tersebut akan menjadi berkesan selepas diposkan oleh Syarikat di App. Dengan menggunakan App, anda bersetuju untuk menerima Perjanjian ini dalam bentuk elektronik. Untuk menarik balik persetujuan ini, anda mesti berhenti menggunakan dan memadam Apl dengan serta-merta.
3. Profil Pengguna: Profil pengguna boleh terus dipaparkan di App walaupun pengguna tersebut tidak aktif menggunakan Apl dan / atau telah memadamkan Apl dari telefon mereka. Pengguna tidak boleh memuat naik sebarang foto awam yang mengandungi kandungan haram, eksplisit dan / atau mengganggu termasuk, tetapi tidak terhad kepada, imej / penggambaran perkauman, kebogelan atau bahan lucah, senjata api / senjata, dadah / alat ubat, termasuk sebarang simbol dan / emoji (s).
4. LESEN PENGGUNA AKHIR: I. Peranti Mudah Alih. Untuk menggunakan Fantasy FINDR, anda mesti mempunyai peranti mudah alih yang serasi dengan aplikasi Fantasy FINDR. Fantasy FINDR, LLC tidak menjamin bahawa Fantasy FINDR akan serasi dengan peranti mudah alih anda.
II. Pemberian Lesen. Tertakluk kepada terma Perjanjian ini, Fantasy FINDR, LLC dengan ini memberikan anda lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan untuk menggunakan salinan kod terkumpul Fantasy FINDR untuk satu akaun pada satu peranti mudah alih yang dimiliki atau dipajak semata-mata oleh anda, untuk penggunaan peribadi anda, bukan komersil.
A. Sekatan. Anda tidak boleh: (i) mengubahsuai, membongkar, menyusun semula atau membatalkan kejuruteraan Fantasy FINDR, kecuali setakat sekatan itu dilarang secara nyata oleh undang-undang; (ii) sewa, pajakan, pinjaman, menjual semula, menyublis, mengedar, atau memindahkan Fantasy FINDR kepada mana-mana pihak ketiga atau menggunakan Fantasy FINDR untuk menyediakan perkongsian masa atau perkhidmatan yang serupa untuk mana-mana pihak ketiga; (iii) membuat apa-apa salinan Fantasy FINDR; (iv) mengalih keluar, memintas, melumpuhkan, merosakkan atau mengganggu ciri-ciri berkaitan Fantasy Fantasy FINDR, ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan mana-mana kandungan yang boleh diakses melalui Fantasy FINDR, atau ciri-ciri yang menguatkuasakan penggunaan FINDR Fantasy; atau (v) memadamkan notis hak cipta dan hak proprietari lain di Fantasy FINDR.
B. Peningkatan perisian. Anda mengakui bahawa Fantasi FINDR LLC boleh dari masa ke masa mengeluarkan versi FINDR versi yang dinaik taraf, dan secara automatik boleh meningkatkan versi FINDR Fantasy yang anda gunakan pada peranti mudah alih anda. Anda bersetuju untuk menaik taraf automatik pada peranti mudah alih anda, dan bersetuju bahawa terma dan syarat Perjanjian ini akan digunakan untuk semua peningkatan tersebut. Anda bersetuju bahawa Fantasi FINDR LLC tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang pengubahsuaian sedemikian.
C. Sumber Terbuka. Berkenaan dengan mana-mana sumber terbuka atau kod pihak ketiga yang mungkin dimasukkan dalam Fantasy FINDR, kod sumber terbuka tersebut dilindungi oleh sumber terbuka atau EULA lesen pihak ketiga yang berkenaan, jika ada, membenarkan penggunaan kod tersebut. Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini yang membatasi hak-hak anda di bawah, atau memberi anda hak yang menggantikan, terma dan syarat mana-mana lesen pengguna akhir yang berkenaan untuk perisian sumber terbuka itu. Khususnya, tiada apa-apa dalam Perjanjian ini menyekat hak anda untuk menyalin, mengubah, dan mengedarkan perisian sumber terbuka tersebut yang tertakluk kepada syarat GNU General Public License.
III. Hak Cipta Terpelihara. Pemberian lesen di atas di bawah Perjanjian ini bukanlah penjualan Fantasy FINDR atau mana-mana salinannya dan Fantasy FINDR LLC atau rakan kongsi atau pembekal pihak ketiganya yang mengekalkan semua hak, tajuk, dan kepentingan dalam Fantasy FINDR (dan mana-mana salinannya). Sebarang percubaan oleh anda untuk memindahkan mana-mana hak, kewajipan atau obligasi di bawah ini, kecuali sebagai yang diperuntukkan secara nyata dalam Perjanjian ini, adalah tidak sah. Fantasy FINDR LLC mempunyai hak yang tidak diberikan secara nyata di bawah Perjanjian ini.
IV. Tanda Perdagangan, Tanda Perkhidmatan dan Logam. Nama laman web ini adalah tanda jasa Fantasy FINDR LLC. Tiada penggunaan tanda ini boleh dibenarkan kecuali melalui kebenaran bertulis terlebih dahulu dan kebenaran Fantasy FINDR LLC. Hak cipta terpelihara.
V. Pengguna Akhir Kerajaan. Sekiranya Fantasy FINDR LLC sedang diambil alih bagi pihak Kerajaan Amerika Syarikat, maka peruntukan berikut terpakai. Penggunaan, pendua, atau pendedahan Fantasy FINDR oleh Kerajaan AS tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini dan seperti yang diperuntukkan dalam DFARS 227.7202-1 (a) dan 227.7202-3 (a) (1995), DFARS 252.227-7013 (c ) (1) (ii) (OCT 1988), FAR 12.212 (a) (1995), FAR 52.227-19, atau FAR 52.227-14 (ALT III), yang berkenaan.
VI. Kawalan Eksport. Fantasy FINDR LLC berasal di Amerika Syarikat, dan tertakluk kepada undang-undang dan peraturan eksport Amerika Syarikat. Fantasy FINDR LLC tidak boleh dieksport atau dieksport semula ke negara-negara tertentu atau orang-orang atau entiti yang dilarang menerima eksport dari Amerika Syarikat. Di samping itu, Fantasy FINDR LLC mungkin tertakluk kepada undang-undang import dan eksport negara-negara lain. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang Amerika Syarikat dan undang-undang asing yang berkaitan dengan penggunaan Fantasy FINDR LLC dan Fantasy FINDR Software.
VII. Kedai App. Anda mengakui dan bersetuju bahawa ketersediaan Perisian Fantasi FINDR bergantung kepada pihak ketiga dari mana anda menerima Perisian Fantasi FINDR, mis., Pasar Android, Kedai Amazon atau gedung apl Apple (masing-masing, "App Store"). Anda mengakui bahawa Perjanjian ini adalah antara anda dan Fantasy FINDR LLC dan bukan dengan App Store. Setiap App Store mungkin mempunyai terma dan syarat sendiri yang perlu anda persetujui sebelum memuat turun Perisian Fantasi FINDR daripadanya. Anda bersetuju untuk mematuhi, dan lesen anda untuk menggunakan Perisian Fantasi FINDR dikondisikan setelah pematuhan anda, semua terma dan syarat yang terpakai dari App Store yang berkenaan.
5. TANGGUNGJAWAB; PENAMATAN: DIPERLUKAN BAHAWA FINDAS FINDR LLC AKAN MEMBERI SEMUA HAK UNTUK MEMASTIKAN DAN MENGHILANGKAN SEMUA KANDUNGAN YANG DIPERLUKAN AWAM DAN DIBENARKAN, DAN TIDAK AKAN TOLERATYA SEBARANG PENGGUNA YANG BERBABU ATAU KANDUNGAN DAN AKTIVITI YANG DIBATARNYA TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA YANG BERKAITAN DALAM SEKSYEN 9 DAN 10 PERJANJIAN INI . Anda bersetuju bahawa jika Fantasy FINDR LLC percaya dengan kepercayaan yang baik bahawa anda telah melanggar mana-mana terma dan syarat Perjanjian ini, ia boleh menamatkan apa-apa akaun yang anda ada dengan Fantasy FINDR atau penggunaan Fantasy FINDR anda atau mana-mana bahagiannya, dan alih keluar dan membuang semua atau mana-mana bahagian akaun anda atau mana-mana Penyerahan Pengguna, pada bila-bila masa tanpa sebarang bayaran balik mana-mana bahagian yuran muat turun seperti yang dinyatakan di bawah. Anda bersetuju bahawa apa-apa penamatan akses anda kepada Fantasy FINDR atau mana-mana akaun yang anda mungkin ada atau bahagiannya boleh dilakukan tanpa notis terlebih dahulu, dan anda bersetuju bahawa Fantasy FINDR LLC tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang penamatan sedemikian. Fantasi FINDR LLC tidak membenarkan aktiviti melanggar hak cipta di FINDR Fantasy, dan berhak untuk menamatkan akses kepada Fantasy FINDR, dan memadamkan semua kandungan yang dihantar, oleh mana-mana orang yang didapati sebagai pelanggar yang berulang. Mana-mana aktiviti yang disyaki palsu, kasar atau menyalahi undang-undang yang mungkin menjadi alasan untuk penamatan penggunaan FINDR Fantasy anda dan boleh dirujuk kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang sesuai. Ubat-ubatan ini adalah sebagai tambahan kepada sebarang remedi lain Fantasy FINDR mungkin mempunyai undang-undang atau ekuiti. Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan semasa anda menggunakan App. Anda boleh menamatkan penggunaan anda pada bila-bila masa, atas sebab apa pun, dengan memotong Apl. Sekiranya anda tidak layak untuk bayaran balik mana-mana bahagian yuran muat turun yang dibayar sama ada anda memadamkan Apl secara sukarela, anda dilarang oleh Syarikat daripada menggunakan App, atau App tidak memenuhi jangkaan anda. Syarikat boleh menamatkan atau menangguhkan penggunaan Apl anda pada bila-bila masa tanpa notis jika Syarikat percaya bahawa anda telah melanggar Perjanjian ini. Apabila penamatan atau penggantungan itu, anda TIDAK berhak kepada sebarang bayaran balik mana-mana bahagian yuran muat turun. Syarikat tidak dikehendaki mendedahkan, dan mungkin dilarang oleh undang-undang daripada mendedahkan, sebab penamatan atau penggantungan penggunaan App anda. Selepas penggunaan App anda ditamatkan atas sebab-sebab tertentu, semua terma Perjanjian ini dapat bertahan sehingga penamatan tersebut, dan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya, kecuali untuk sebarang syarat yang tamat tempoh atau dipenuhi sepenuhnya.
6. Interaksi Anda dengan Pengguna Lain: ANDA ADALAH BERTANGGUNGJAWAB TERSEBUT UNTUK INTERAKSI ANDA DENGAN PENGGUNA LAIN. ANDA MEMAHAMI BAHAWA SYARIKAT TIDAK MENJALANKAN CEMERLANG LATAR BELAKANG JENIS ATAU PENYELENGGARAAN PADA PENGGUNANYA. SYARIKAT JUGA TIDAK AKAN MELAKUKAN DALAM LATAR BELAKANG APAPUN PENGGUNA ITU ATAU ATTEMPT UNTUK MEMBERI PENYATA PENGGUNANYA. SYARIKAT TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN ATAU WARANTI SEBELUM PENGELUARAN AHLI ATAU KOMPATIBILITI MEREKA DENGAN APA C
AHLI URRENT ATAU MASA DEPAN. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk menjalankan mana-mana pengguna. Seperti yang dinyatakan di dalam dan tanpa mengehadkan Seksyen 10 di bawah ini, tidak akan sekiranya Syarikat, sekutunya atau rakan kongsinya tidak bertanggungjawab (secara langsung atau tidak langsung) bagi apa-apa kerugian atau ganti rugi sama ada secara langsung, tidak langsung, umum, khas, pampasan, berbangkit, dan / atau bersampingan, yang timbul dari atau berkaitan dengan kelakuan Anda atau orang lain sehubungan dengan penggunaan Aplikasi termasuk, tetapi TIDAK terbatas pada kematian, kecelakaan tubuh, kesusahan emosional, dan / atau apa-apa ganti rugi lain akibat komunikasi atau pertemuan dengan pengguna atau orang lain yang anda jumpai melalui Aplikasi. Anda bersetuju untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang perlu dalam semua interaksi dengan pengguna lain, terutamanya jika anda memutuskan untuk berkomunikasi dari App atau bertemu secara peribadi. Anda faham bahawa Syarikat tidak memberi jaminan, sama ada nyata atau tersirat, mengenai keserasian utama anda dengan individu yang anda jumpai melalui App. Anda tidak perlu memberikan maklumat kewangan anda (contohnya, kad kredit atau maklumat akaun bank anda), atau kawat atau sebaliknya menghantar wang, kepada pengguna lain.
7. Penggunaan Bukan komersil oleh Ahli: Aplikasi ini hanya untuk kegunaan peribadi. Pengguna tidak boleh menggunakan App berkaitan dengan sebarang usaha komersil, seperti pengiklanan atau meminta pengguna untuk membeli atau menjual sebarang produk atau perkhidmatan yang tidak ditawarkan oleh Syarikat atau meminta orang lain untuk menghadiri majlis atau fungsi sosial atau rangkaian lain untuk tujuan komersil . Syarikat boleh menyiasat dan mengambil apa-apa tindakan undang-undang yang ada sebagai tindak balas terhadap penggunaan haram dan / atau penggunaan tidak sah App, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengumpulan alamat e-mel dan / atau nombor telefon ahli dengan cara elektronik atau cara lain untuk tujuan menghantar e-mel yang tidak diminta , teks atau panggilan telefon dan pembingkaian tidak sah atau menghubungkan ke Apl.
8. Hak Proprietari: Syarikat memiliki dan mengekalkan semua hak proprietari di dalam App, dan dalam semua kandungan, tanda dagangan, nama dagang, tanda perkhidmatan dan hak harta intelek lain yang berkaitan dengannya. Apl ini mengandungi bahan hak cipta, tanda niaga dan maklumat proprietari lain Syarikat dan pemberi lesennya. Anda bersetuju untuk tidak menyalin, mengubah suai, menghantar, membuat apa-apa karya derivatif daripada, menggunakan, atau menghasilkan semula dengan apa-apa cara apa-apa bahan berhak cipta, tanda dagangan, nama dagang, tanda perkhidmatan, atau harta intelek atau maklumat proprietari lain yang boleh diakses di App, tanpa pertama mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Syarikat atau, jika harta tersebut tidak dimiliki oleh Syarikat, pemilik hak harta intelek atau hak proprietinya. Anda bersetuju untuk tidak membuang, mengaburkan atau mengubah sebarang notis proprietari yang muncul pada sebarang kandungan, termasuk notis hak cipta, tanda dagangan dan notis harta intelek yang lain.
9. Kandungan Pengguna & Maklumat: Tanggungjawab untuk Kandungan Pengguna. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan dan maklumat yang anda menerbitkan, merekodkan, memaparkan atau sebaliknya menjadikannya tersedia di App kepada pengguna lain, termasuk gambar atau teks profil atau statistik, sama ada diposkan secara awam atau ditayangkan secara persendirian. Anda tidak boleh menyiarkan pada App atau menghantar kepada mana-mana pengguna lain (sama ada pada atau tidak di luar App), apa-apa serangan, tidak tepat, kasar, tidak senonoh, mengancam, menakutkan, mengganggu, menyinggung perasaan, atau bahan tidak sah, atau apa-apa bahan yang melanggar atau melanggar hak orang lain. ANDA BANYAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENGGUNAAN APLIKASI ANDA ANDA MENGGUNAKAN RISIKO ANDA SENDIRI. Ketepatan Maklumat.Anda mewakili dan menjamin bahawa semua maklumat yang anda serahkan apabila muat turun adalah tepat dan benar dan anda akan segera mengemas kini sebarang maklumat yang disediakan oleh anda yang kemudiannya menjadi tidak tepat, mengelirukan atau salah. Anda memahami dan bersetuju bahawa Syarikat boleh memantau atau mengkaji mana-mana Kandungan yang anda siarkan di App. Syarikat boleh memadamkan apa-apa kandungan, secara keseluruhan atau sebahagiannya, bahawa dalam penghakiman tunggal Syarikat melanggar Perjanjian ini atau boleh merosakkan reputasi App atau Syarikat. Kandungan yang dilarang. Kandungan Dilarang termasuk, tanpa batasan, Kandungan Pengguna yang: tidak senonoh, memfitnah, kasar, menyerang, mengancam, mengganggu, radang, tidak tepat, misrepresentatif, penipuan atau haram. Berikut adalah senarai separa jenis Kandungan yang dilarang di dalam App: Kandungan yang menggalakkan perkauman, ketaksuban, kebencian atau apa-apa kemusnahan fizikal terhadap mana-mana kumpulan atau individu; menganjurkan gangguan atau ugutan orang lain; meminta wang dari, atau dimaksudkan untuk menipu lain, pengguna lain dari App; menggalakkan maklumat yang salah atau mengelirukan, atau menggalakkan aktiviti atau tindakan yang menyalahi undang-undang yang memfitnah, memfitnah atau yang tidak menyenangkan; mengandungi gambar, atau gambar orang lain tanpa izinnya; menyediakan bahan yang mengeksploitasi orang dalam cara seksual, kekerasan atau lain-lain yang menyalahi undang-undang, atau mendapatkan maklumat peribadi daripada sesiapa sahaja yang tidak diiktiraf sebagai orang dewasa yang diakui secara sah, atau mengandungi virus, bom masa, kuda Trojan, batal, cacing atau kod atau peranti lain yang berbahaya, atau mengganggu; menyamar, atau sebaliknya salah menyalahi penggabungan, koneksi atau bersekutu dengan, mana-mana orang atau entiti; mengganggu aliran dialog biasa, menyebabkan skrin untuk "tatal" lebih cepat daripada pengguna lain yang dapat menaip, atau sebaliknya memberi kesan buruk ke atas kemampuan pengguna lain untuk terlibat dalam pertukaran masa nyata; meminta maklumat pengenalpastian peribadi untuk kepentingan komersil atau menyalahi undang-undang daripada pengguna lain atau menyebarkan maklumat peribadi orang lain tanpa izinnya. Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang yang sesuai terhadap sesiapa yang melanggar peruntukan ini, termasuk menghapuskan komunikasi yang menyinggung dari App dan menamatkan atau menggantung penggunaan aplikasi pencabul sedemikian.
Maklumat Lokasi dan Jarak. Apabila anda menggunakan App, kami akan mengumpulkan lokasi anda untuk menentukan jarak anda dari pengguna lain ("Maklumat Jarak Jauh") melalui GPS, Wi-Fi, dan / atau teknologi selular dalam peranti anda, kecuali anda mengkonfigurasi tetapan sistem pengendalian peranti anda menghalang pengumpulan maklumat lokasi kami. Lokasi terakhir anda boleh disimpan untuk tujuan mengira maklumat jarak antara anda dan pengguna lain.
Maklumat jarak. Apl ini direka untuk membolehkan pengguna berkongsi Maklumat Jarak. Hasilnya, Maklumat Jarak Jauh adalah umum, dan pengguna lain App boleh melihat Maklumat Jarak anda (termasuk berapa kaki atau meter anda dari mereka). Pengguna apl boleh menggunakan ciri carian dalam Apl untuk mencari pengguna lain dengan jarak atau di kawasan geografi tertentu. Maklumat Jarak Jauh anda akan digunakan untuk carian ini.
Maklumat Profil. Kami mengumpul maklumat yang anda berikan secara sukarela, seperti umur, ketinggian, berat badan, jenis badan, etnik, data geo-lokasi, dan apa-apa maklumat lain yang anda tambahkan ke profil anda di App atau yang dihasilkan melalui penggunaan Apl anda Perkhidmatan.
Teks, Foto, Video dan Lokasi Dikongsi. App membolehkan anda berkongsi mesej teks, foto, video dan lokasi anda dengan pengguna lain, dan jika anda memilih untuk berkongsi mesej teks, foto, video dan lokasi anda, item tersebut mungkin disimpan dan disimpan di pelayan kami seperti yang diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan .
Di samping itu, jika anda memilih untuk berkongsi item ini dengan pengguna App lain, kami mungkin tidak dapat mengeluarkannya dari pelayan kami atau menjadikannya tidak tersedia kepada sesiapa yang anda kongsi dengannya. Menghantar mesej teks, foto, video atau lokasi anda melalui App adalah keputusan anda. Dengan memilih untuk berkongsi maklumat itu, anda harus memahami bahawa anda mungkin tidak lagi dapat mengawal bagaimana maklumat itu digunakan dan bahawa ia mungkin menjadi tersedia secara terbuka (bergantung pada bahagian tindakan anda atau tindakan orang lain yang anda telah berkongsi maklumat ). Fantasy FINDR LLC tidak bertanggungjawab untuk kegunaan atau penyalahgunaan maklumat yang anda kongsi.
Pengenal pasti peranti. Apabila anda menggunakan peranti mudah alih seperti tablet atau telefon untuk mengakses Perkhidmatan kami, kami boleh mengakses, mengumpul, memantau, menyimpan pada peranti anda, dan / atau menyimpan satu atau lebih "pengenal peranti." Pengenal pasti peranti adalah fail data kecil atau serupa struktur data yang disimpan pada atau dikaitkan dengan peranti mudah alih anda, yang unik mengenal pasti peranti mudah alih anda. Pengecam peranti mungkin data yang disimpan berkaitan dengan perkakasan peranti, data yang disimpan berkaitan dengan sistem pengendalian peranti atau perisian lain, atau data yang dihantar ke peranti oleh Fantasy FINDR.
Penyimpanan Data. Maklumat anda akan disimpan bersama kami selagi akaun anda aktif. Kami mengekalkan maklumat selagi perlu untuk menyediakan Perkhidmatan App kepada anda dan orang lain, tertakluk kepada sebarang kewajipan undang-undang untuk maklumat lanjut penahan maklumat tersebut. Walau bagaimanapun, kami boleh menyimpan maklumat daripada akaun yang dipadam untuk mematuhi undang-undang, untuk mengelakkan penipuan, mengumpul yuran, menyelesaikan pertikaian, menyelesaikan masalah, membantu dengan penyiasatan, menguatkuasakan Terma dan Syarat dan mengambil tindakan lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Maklumat yang kami simpan akan, tentu saja, tertakluk kepada Dasar Privasi ini.
10. Aktiviti yang Dilarang: Syarikat berhak untuk menyiasat dan / atau menamatkan penggunaan Aplikasi anda jika anda telah menyalahgunakan Aplikasi atau berkelakuan dengan cara Syarikat menganggap tidak sesuai atau menyalahi undang-undang, termasuk tindakan atau komunikasi yang berlaku dari App tetapi melibatkan pengguna yang anda jumpai melalui Aplikasi. Berikut adalah senarai separa jenis tindakan yang anda tidak boleh terlibat dan dilarang dengan ketat berkenaan dengan penggunaan App anda. Anda TIDAK akan: melibatkan diri dalam apa-apa tindakan atau perbualan yang berkaitan dengan Perdagangan Manusia / Pelacuran di mana saja menggunakan mana-mana ciri App termasuk tetapi tidak terhad kepada, sembang, foto (baik awam dan swasta), dan maklumat profil apa pun; terlibat dalam apa-apa tindakan atau berbual yang berkaitan dengan bahan haram (termasuk tetapi tidak terhad kepada dadah); menyamar sebagai orang atau entiti; mendapatkan wang dari mana-mana pengguna; menyiarkan apa-apa Kandungan yang dilarang oleh Seksyen 9; "tangkai" atau mengganggu mana-mana orang; menyatakan atau menyiratkan bahawa apa-apa kenyataan yang anda buat diendorskan oleh Syarikat tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu kami; minta atau gunakan pengguna untuk menyembunyikan identiti, sumber, atau tujuan mana-mana wang atau produk yang diperoleh secara haram; menggunakan mana-mana robot, labah-labah, permohonan pencarian / pencarian semula tapak, atau peranti atau proses manual atau automatik yang lain untuk mendapatkan semula, indeks, "lombong data", atau dengan cara lain membiak atau memintas struktur pelayaran atau pembentangan App atau kandungannya; mengumpul alamat e-mel atau nombor telefon ahli dengan elektronik atau cara lain untuk tujuan menghantar e-mel atau panggilan telefon yang tidak diminta atau mengaitkan ke App; mengganggu atau mengganggu App atau pelayan atau rangkaian yang disambungkan ke App; e-mel atau menghantar apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau mana-mana kod komputer, fail atau program lain yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi mana-mana perisian atau perkakasan komputer atau peralatan telekomunikasi; memalsukan tajuk atau memanipulasi pengenal untuk menyembunyikan asal-usul maklumat yang dihantar ke atau melalui App (sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui penggunaan perisian pihak ketiga); "bingkai" atau "cermin" mana-mana bahagian Apl, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu; gunakan tag meta atau kod atau peranti lain yang mengandungi apa-apa rujukan kepada Syarikat, Apl atau mana-mana tanda dagangan, nama dagangan, tanda perkhidmatan, logo atau slogan Syarikat untuk mengarahkan mana-mana orang ke mana-mana App lain untuk sebarang tujuan; mengubahsuai, menyesuaikan diri, menyalin semula, mentafsir, menjual, membalikkan jurutera, menguraikan, menyahkompil atau membongkar mana-mana bahagian App atau perisian yang digunakan pada atau untuk App, atau menyebabkan orang lain berbuat demikian; menyiarkan, menggunakan, menghantar atau mengedarkan, secara langsung atau tidak langsung, dalam apa cara atau media apa-apa kandungan atau maklumat yang diperolehi daripada App selain daripada semata-mata berkaitan dengan penggunaan Apl anda mengikut Perjanjian ini.
11. Perkhidmatan Pelanggan: Syarikat menyediakan bantuan dan bimbingan melalui wakil penjagaan pelanggannya. Apabila berkomunikasi dengan wakil penjagaan pelanggan kami (melalui e-mel), anda bersetuju untuk tidak menyalahgunakan, lucah, tidak senonoh, menyakitkan hati, seksis, mengancam, melecehkan, menyinggung perasaan, atau tidak bertindak sebaliknya. E-mel antara anda dan wakil penjagaan pelanggan kami mungkin direkodkan untuk tujuan jaminan kualiti. Jika kami merasakan bahawa tingkah laku anda terhadap mana-mana wakil penjaga pelanggan kami atau pekerja lain pada bila-bila masa mengancam atau menyinggung perasaan, kami berhak untuk segera menamatkan keahlian anda dan anda tidak akan berhak mendapatkan bayaran balik mana-mana bahagian yuran muat turun.
12. Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan: Syarikat berhak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menamatkan, secara sementara atau selama-lamanya, App (atau mana-mana bahagiannya) dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan Aplikasi. Untuk melindungi integriti App, Syarikat berhak pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya untuk menghalang pengguna dari alamat IP tertentu daripada mengakses App.
13. Penafian: Anda mengakui dan bersetuju bahawa kedua-dua syarikat atau rakan sekutu dan rakan kongsi pihak ketiga tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai sebarang liabiliti, secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kerugian atau kerosakan, termasuk kecederaan peribadi atau kematian, akibat dari atau yang dikatakan sebagai akibat dari apa-apa Kandungan yang salah atau tidak tepat yang diposkan di App atau disediakan berkaitan dengan Aplikasi, sama ada disebabkan oleh pengguna atau mana-mana peralatan atau pengaturcaraan yang dikaitkan dengan atau dimanfaatkan dalam Aplikasi; ketepatan masa, pemadaman atau pengalihan, penghantaran atau kegagalan yang salah untuk menyimpan sebarang tetapan Kandungan, komunikasi atau pemperibadian; kelakuan itu, sama ada secara dalam talian atau luar talian, mana-mana pengguna; apa-apa kesilapan, peninggalan atau kecacatan, gangguan, penghapusan, pengubahan, penangguhan dalam pengendalian atau penghantaran, pencurian atau pemusnahan, atau akses tanpa kebenaran kepada mana-mana komunikasi pengguna; atau
sebarang masalah, kegagalan atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem komputer dalam talian, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel atau pemain disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di Internet atau di mana-mana App atau gabungannya , termasuk kecederaan atau kerosakan kepada pengguna 'atau kepada komputer atau peranti orang lain yang berkaitan dengan atau akibat daripada bahan-bahan penyertaan atau muat turun yang berkaitan dengan Internet dan / atau berkaitan dengan App. SEPENUHNYA MAKSIMUM YANG DISEDIAKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG DILAKUKAN, SYARIKAT MENYEDIAKAN APP PADA "SEBAGAIMANA ADA" DAN "SEBAGAI TERSEDIA" DASAR DAN TANPA JAMINAN SEBARANG JENIS, SAMA ADA YANG TERSIRAT, TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA BERHENTI DENGAN APP (TERMASUK SEMUA KANDUNGAN YANG DIBERIKAN DENGAN INI), TERMASUK (TANPA PEMBATASAN) SEBARANG JAMINAN TERSIRAT KUALITI MEMPUNYAI, KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU PELANGGARAN. SYARIKAT TIDAK MENYEDIAKAN ATAU WARRANT BAHAWA APP APA BERSETUJU TERLIBAT ATAU KESELAMATAN, SECARA ATAU ATAU SEBARANG KESALAHAN ATAU KESALAHAN PADA APP APA DIPERBURUTKAN. SEBARANG BAHAN DIMUAT TURUN ATAU DIPEROLEHI MELALUI PENGGUNAAN APP ADALAH DIAKSES BUDI BICARA DAN RISIKO ANDA SENDIRI, DAN ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA DAN DENGAN INI MENGETEPIKAN APA-APA DAN SEMUA TUNTUTAN DAN PUNCA TINDAKAN MENGENAI APA-APA KEROSAKAN SISTEM KOMPUTER, INTERNET AKSES, MUAT TURUN ATAU DISPLAY PERANGKAT, ATAU KERUGIAN ATAU RASULIAN DATA YANG KEPUTUSAN ATAU BERHENTI DENGAN MUAT TURUN BAHAWA MATEMATIK TERSEBUT. JIKA ANDA TIDAK MEMUASKAN HADIR LIABILITI INI, ANDA TIDAK DIIZINKAN UNTUK MUAT TURUN ATAU MENYERAHKAN APA-APA BAHAN MELALUI APP. Dari semasa ke semasa, Syarikat boleh membuat pendapat pihak ketiga, nasihat, kenyataan, tawaran, atau maklumat atau kandungan pihak ketiga yang lain yang terdapat di App. Semua kandungan pihak ketiga adalah tanggungjawab penulis masing-masing dan tidak semestinya bergantung kepada. Pengarang pihak ketiga sedemikian bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan tersebut. SYARIKAT TIDAK: (I) MENJAMIN KETEPATAN, KESEMPURNAAN, atau kegunaan dari KANDUNGAN PIHAK KETIGA DALAM APP, OR (II) MENGGUNAKAN, MENYOKONG ATAU MENERIMA TANGGUNGJAWAB UNTUK KETEPATAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN SEBARANG PENDAPAT, NASIHAT ATAU KENYATAAN YANG DIBUAT OLEH APA-APA PIHAK YANG MERUPAKAN PADA APP. DALAM APA JUA KEADAAN AKAN SYARIKAT ATAU SEKUTU TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN AKIBAT RELIANCE ANDA ON MAKLUMAT ATAU KANDUNGAN LAIN POSTED ON THE APP, ATAU DIHANTAR ATAU OLEH MANA-MANA ​​PENGGUNA.
Selain daripada perenggan yang terdahulu dan peruntukan lain dalam Perjanjian ini, sebarang nasihat yang mungkin dipaparkan di dalam App adalah untuk tujuan maklumat dan hiburan sahaja dan tidak bertujuan untuk menggantikan atau menggantikan nasihat kewangan, perubatan, undang-undang atau lain-lain nasihat profesional. Syarikat tidak membuat sebarang representasi atau waranti dan dengan jelas menafikan sebarang dan semua tanggungan mengenai apa-apa rawatan, tindakan oleh, atau kesan ke atas mana-mana orang yang mengikuti maklumat yang ditawarkan atau disediakan di dalam atau melalui App. Jika anda mempunyai kebimbangan khusus atau situasi yang timbul di mana anda memerlukan nasihat profesional atau perubatan, anda harus berunding dengan pakar yang terlatih dan berkelayakan
.14. Muat turun: Sila ambil perhatian bahawa; Aplikasi ini boleh dimuat turun di Apple App Store, The Amazon Store atau Google Play Store
15. Undang-undang yang Berdaulat: Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan menurut undang-undang Negara Delaware, Amerika Syarikat tanpa memberi kesan kepada sebarang prinsip konflik undang-undang. Bidang kuasa: Anda bersetuju bahawa apa-apa tindakan undang-undang atau ekuiti yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini atau Syarikat hendaklah difailkan hanya di mahkamah negeri atau persekutuan yang mempunyai bidang kuasa di Negeri Delaware, dan anda dengan ini bersetuju dan mengemukakan secara eksklusif kepada bidang kuasa peribadi mahkamah sedemikian untuk tujuan litigasi apa-apa tindakan sedemikian. Tiada apa-apa dalam perjanjian ini akan menghalang Syarikat daripada mendapatkan bantuan injunksi di mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Penyelesaian Baharu. Sekiranya Anda mempunyai sebarang pertikaian dengan Kami, anda dan Fantasy FINDR LLC bersetuju bahawa sebelum mengambil apa-apa tindakan rasmi, Anda akan menghubungi Kami di, memberikan keterangan ringkas, bertulis tentang pertikaian dan maklumat hubungan anda dan membolehkan enam puluh (60) hari berlalu, di mana Fantasy FINDR LLC akan cuba untuk mencapai resolusi yang baik mengenai apa-apa isu dengan anda. Anda dan Kami bersetuju bahawa Amerika Syarikat undang-undang persekutuan termasuk Akta Timbang Tara Persekutuan, dan (setakat yang tidak selaras atau preempted oleh undang-undang persekutuan) undang-undang Negeri Delaware, Amerika Syarikat, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, akan mengawal semua Perkara Pertikaian yang Diliputi. Badan hukum sedemikian akan dikenakan tanpa mengira kediaman anda atau lokasi di mana Anda menggunakan App.
Timbangtara kami. Anda dan Kami bersetuju bahawa Perjanjian ini dan setiap bahagiannya membuktikan transaksi yang melibatkan perdagangan antara negeri, dan Akta Timbang Tara Persekutuan terpakai dalam semua kes dan mengawal penafsiran dan penguatkuasaan undang-undang timbang tara dan prosiding timbang tara. Sebarang Pertikaian Dilindungi Matter perlu ditegaskan secara individu dalam timbangtara mengikat ditadbir oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ( "AAA") mengikut Kaedah-Kaedah Timbang Tara Pengguna (termasuk meja menggunakan, telefon atau prosiding persidangan video di mana sesuai dan dibenarkan untuk mengurangkan kos perjalanan). Anda dan Kami bersetuju bahawa penimbangtara tidak akan melakukan sebarang bentuk timbangtara kelas atau kolektif atau tidak bergabung atau menyatukan tuntutan oleh atau untuk individu. Anda dan Kami bersetuju bahawa penimbangtara, dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negara, atau tempatan, mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang perselisihan yang berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan, penguatkuasaan atau pembentukan Perjanjian ini, termasuk sebarang tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Perjanjian ini adalah tidak sah atau boleh dibatalkan atau tuntutan tertentu tertakluk kepada timbang tara. Anda dan Kami bersetuju bahawa penghakiman atas award yang diberikan oleh penimbangtara itu boleh dimasukkan ke dalam mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten.
Anugerah Penimbang Tara kepada Anda atau Kami. Kamu adalah Kami bersetuju bahawa untuk perkara-perkara di mana bantuan diperoleh lebih daripada $ 5,000, keputusan penimbang tara akan termasuk penemuan dan kesimpulan penting di mana penimbang tara berdasarkan award. Penimbang tara akan menentukan bahan semua tuntutan mengikut undang-undang yang terpakai, termasuk prinsip ekuiti yang diiktiraf, dan akan menghormati semua tuntutan keistimewaan yang diiktiraf oleh undang-undang. Penimbang tara tidak akan terikat dengan keputusan dalam arbitrasi terdahulu yang melibatkan Pengguna yang berbeza, tetapi terikat dengan keputusan dalam arbitrasi yang terdahulu yang melibatkan pengguna yang sama dengan App setakat yang diperlukan oleh undang-undang yang terpakai. Anda dan Kami bersetuju bahawa anugerah penimbangtara adalah muktamad dan mengikat, dan penghakiman atas award yang diberikan oleh penimbangtara itu boleh dimasukkan ke dalam mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa daripadanya. ANDA DAN KAMI BERSETUJU BAHAWA ARBITRATOR MENGENAI RELIEF AWAM (TERMASUK RELIEF MONETER, INJUNCTIVE, DAN PEMBAHARUAN) SAHAJA DENGAN PEMENANG PIHAK INDIVIDU YANG MEMENUHI KEBIJAKAN DAN SAHAJA UNTUK SESUAI KEPERLUAN UNTUK MENYEDIAKAN RELIEF YANG DILULUSKAN OLEH BAHWA TUNTUTAN INDIVIDU PARTI (S), UNTUK CONTOH TUNTUTAN ANDA. SEBARANG ANUGERAH RELIEF TIDAK BOLEH MENYENANGKAN PENGGUNA LAIN.
Pengecualian terhadap Perjanjian Kami Untuk Mengadili Pertikaian. Hanya terdapat dua pengecualian untuk perjanjian ini untuk menyoal:
Pertama, jika salah satu pihak dengan semunasabahnya mempercayai bahawa pihak yang satu lagi telah melanggar atau mengancam untuk melanggar hak harta intelektual pihak lain, pihak yang haknya telah dilanggar dapat mencari bantuan sementara yang bersifat injunksi atau lain-lain yang sesuai di mana-mana mahkamah yang berwenang yurisdiksi .
Kedua, setiap pihak akan mengekalkan hak untuk mendapatkan bantuan dalam sebuah mahkamah tuntutan kecil untuk pertikaian atau tuntutan dalam skop bidang kuasa mahkamah tersebut.
Siapa Yang Membawa Kos Timbang Tara. Anda dan Kami bersetuju bahawa pembayaran semua yuran pemfailan, pentadbiran, dan penimbangtaraan akan ditadbir oleh peraturan AAA, melainkan jika dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian ini untuk membuat keputusan.
Pindaan Masa Depan kepada Perjanjian untuk Arbitrate. Walau apa pun peruntukan dalam Perjanjian ini sebaliknya, Anda dan Kami bersetuju bahawa jika Kami membuat apa-apa pindaan kepada perjanjian ini untuk memberi timbang tara pada masa akan datang, pindaan itu tidak terpakai bagi apa-apa tuntutan yang difailkan dalam prosiding undang-undang terhadap Fantasy FINDR LLC sebelum tarikh kuat kuasa pindaan itu. Walau bagaimanapun, pindaan itu akan terpakai kepada semua pertikaian atau tuntutan lain yang ditadbir oleh perjanjian untuk membuat keputusan yang timbul atau mungkin timbul antara Anda dan Fantasy FINDR LLC. Sekiranya Anda tidak bersetuju dengan terma-terma yang dipinda ini, Anda boleh menutup akaun anda dalam masa tiga puluh (30) hari dari pengeposan atau pemberitahuan dan Anda tidak akan terikat dengan syarat-syarat yang dipinda.
Forum Kehakiman untuk Pertikaian Undang-Undang. Kecuali Anda dan Kami bersetuju sebaliknya dan kecuali, sekiranya perjanjian untuk membuat keputusan di atas didapati tidak terpakai kepada Anda atau kepada suatu tuntutan atau pertikaian tertentu, sama ada akibat keputusan Anda untuk memilih keluar dari perjanjian untuk menyoal, sebagai hasil daripada keputusan oleh penimbangtara atau perintah mahkamah, atau kerana anda adalah pengguna antarabangsa yang mana perjanjian ini untuk menimbangi tidak berlaku, Anda setuju (kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang) bahwa setiap tuntutan atau pertikaian yang timbul atau mungkin timbul antara Anda dan Fantasy FINDR LLC mesti diselesaikan secara eksklusif oleh mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di Delaware USA. Anda dan Fantasy FINDR LLC bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa pribadi eksklusif mahkamah yang terletak di dalam Negeri Delaware untuk tujuan membela semua tuntutan atau pertikaian tersebut.
ANDA MUNGKIN OPT-OUT ARBITRATION. JIKA ANDA ADALAH PENGGUNA BARU PADA APP, ANDA BOLEH MEMILIH MENGENAI PERJANJIAN UNTUK MENYEDIAKAN PERUNTUKAN ARBITRAT ("OPT-OUT") OLEH MENGEMUKAKKAN KAMI PEMBERITAHUAN OPT-OUT. NOTIS OPT-NOTA MESTI DITERIMA TIDAK SELURUH DARI TIGA (30) HARI SELEPAS TARIKH ANDA MENGIKUT KETENTUAN PERJANJIAN INI UNTUK MASA PERTAMA. JIKA ANDA TIDAK ADA PENGGUNA BARU APP, ANDA TELAH MENYATAKAN TIGA (30) HARI SELEPAS PENYERAHAN TERMA TERKINI BARU UNTUK MENYERAHKAN PEMBERITAHUAN OPTIMASI ARBITRASI.
Prosedur Menyerah Timbang Tara. Untuk menarik diri, Anda mesti menghantar E-mel nama anda, alamat (termasuk alamat jalan, kota, negeri dan kod zip), alamat e-mel yang dikaitkan dengan Akaun Anda yang mana pengundian itu terpakai dan imej digital yang tidak berubah dari lesen memandu sah anda kepada:. Prosedur ini adalah satu-satunya cara Anda boleh memilih untuk tidak mengikut perjanjian untuk membuat keputusan. Sekiranya Anda memilih untuk tidak bersetuju dengan perjanjian, semua bahagian lain dari Perjanjian ini dan Seksyen Pertikaian ini akan terus berlaku untuk Anda. Memilih daripada perjanjian ini untuk membuat keputusan tidak mempunyai sebarang kesan ke atas sebarang perjanjian timbangtara sebelum, yang lain, atau masa depan yang mungkin Anda miliki dengan Kami.
ANDA MENINGGALKAN HAK TERKAIT. DENGAN SETUJU DENGAN PERJANJIAN INI, ANDA DENGAN INI DIBERI DENGAN MENGHADAPI KEPADA SEBARANG KANAN ANDA MUNGKIN MEMILIKI (i) MENJADI PERUBAHAN MAHKAMAH (LAINNYA KEPADA MAHKAMAH TUNTUTAN KECIL SEBAHAGIAN YANG DISEDIAKAN DI ATAS), (ii) UNTUK MENYEDIAKAN SEBAGAI PERWAKILAN, SEBAGAI UMAT KAWALAN PRIVAT, ATAU APA-APA KAPASITI WAKIL TANAH, ATAU UNTUK MENERBITKAN SEBAGAI AHLI KELAS CLAIMAN, DALAM MANA-MANA ​​LAWSUIT, ARBITRASI ATAU PEREMPUAN YANG LAIN TERHADAP PIHAK KETIGA DAN / ATAU YANG BERKAITAN
D (iii) UNTUK PENGAJARAN OLEH JURY EVEN JIKA ANY ARBITRATION TIDAK PERLU DI BAWAH PERJANJIAN INI.
STATUT HAD UNTUK TUNTUTAN ANDA. TINDAKAN SEBARANG STATUT ATAU UNDANG-UNDANG TERHADAP PERATURAN, SEBARANG TUNTUTAN ATAU PENYEBAB TINDAKAN YANG TERSEDIA DARI ATAU BERKAITAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN, PERKHIDMATAN, ATAU BERSETUJU INI
MENTAH HARUS DILAKUKAN DENGAN SATU (1) TAHUN SELEPAS TUNTUTAN ATAU PENYEBAB TINDAKAN TINDAKAN ATAU TIDAK AKAN DIBUKA SEBELUM.
16. Kami Tidak Memiliki Kewajipan untuk Mengekalkan sebarang Rekod Akaun Anda. Fantasy FINDR LLC tidak mempunyai tanggungjawab untuk menyimpan rekod Akaun anda atau sebarang data atau maklumat yang Anda mungkin simpan termasuk sembang untuk kemudahan anda dengan menggunakan akaun anda. App tidak bertujuan untuk penyimpanan data. Anda semata-mata bertanggungjawab untuk membuat sandaran data anda termasuk sembang.
17. PENGIKLANAN: Fantasi FINDR LLC dan pemegang lesennya boleh memaparkan secara terbuka iklan dan maklumat lain bersebelahan dengan Kandungan Anda. Anda tidak berhak mendapat pampasan untuk iklan tersebut. Cara, cara dan sejauh mana pengiklanan tersebut tertakluk kepada perubahan tanpa pemberitahuan khusus atau Kami bertanggungjawab kepada Anda. Apl itu mungkin termasuk pautan ke laman web atau perkhidmatan lain, sama ada melalui pengiklanan atau sebaliknya, ("Laman Web Pihak Ketiga"). Fantasi FINDR LLC tidak mengesahkan mana-mana laman web yang berkaitan atau maklumat, bahan, produk atau perkhidmatan yang terdapat di laman web yang berkaitan atau boleh diakses melalui laman web lain yang berkaitan. Selain itu, Fantasy FINDR LLC tidak memberikan waranti nyata atau tersirat berkaitan dengan maklumat, bahan, produk atau perkhidmatan yang terkandung di dalam atau diakses melalui laman web yang dipautkan. Akses dan penggunaan laman web yang dipautkan, termasuk maklumat, bahan, produk dan perkhidmatan di tapak yang dipautkan atau yang tersedia melalui laman-laman yang dipaut adalah semata-mata atas risiko anda sendiri. Kami tidak mengawal Laman Web Pihak Ketiga ini dan Perjanjian ini tidak terpakai kepada syarikat-syarikat yang Fantasy FINDR LLC tidak memiliki atau mengawal, atau kepada tindakan orang-orang yang Fantasy FINDR LLC tidak menggunakan atau mengurus. Anda harus sentiasa menyemak syarat penggunaan yang dipaparkan di Laman Web Pihak Ketiga.
Surat-menyurat atau urusan perniagaan anda dengan, atau penyertaan dalam promosi, pengiklan yang ditemui pada atau melalui App adalah semata-mata diantara Anda dan pengiklan sedemikian. Anda bersetuju bahawa Fantasy FINDR LLC tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau kerosakan apa-apa jenis yang ditimbulkan akibat daripada apa-apa urusan sedemikian atau sebagai akibat daripada kehadiran pengiklan sedemikian di dalam App.
Pihak selain Fantasy FINDR LLC boleh menyediakan perkhidmatan atau menjual produk melalui App. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai, dan Kami tidak menjamin persembahan, mana-mana perniagaan ini atau kandungan tawaran produk dan perkhidmatan mereka. Fantasi FINDR LLC tidak memikul tanggungjawab atau liabiliti untuk tindakan, produk, dan kandungan semua ini dan mana-mana pihak ketiga yang lain. Anda perlu menyemak dengan teliti pernyataan privasi pihak ketiga dan terma dan syarat penggunaan yang lain. Dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga yang bersambung dengan Aplikasi ("Aplikasi Pihak Ketiga"), Anda mengakui dan bersetuju bahawa Fantasy FINDR LLC boleh menghantar Kandungan Pengguna ke Laman Web Pihak Ketiga atau Aplikasi Pihak Ketiga melalui antarmuka protokol aplikasi yang dibangunkan dan diselenggarakan oleh Laman Web Pihak Ketiga atau Aplikasi Pihak Ketiga. Fantasy FINDR LLC tidak bertanggungjawab untuk penghantaran Kandungan Pengguna dari Apl ke Laman Web Pihak Ketiga atau Aplikasi Pihak Ketiga, atau penggunaan Kandungan Pengguna pada mana-mana Laman Web Pihak Ketiga atau Aplikasi Pihak Ketiga. Anda harus menyemak syarat-syarat dasar perkhidmatan dan privasi mana-mana Laman Web Pihak Ketiga atau Aplikasi Pihak Ketiga. Fantasy FINDR LLC tidak bertanggungjawab dan tidak mengendors sebarang ciri, kandungan, atau bahan lain pada atau tersedia dari Tapak Pihak Ketiga atau Aplikasi Pihak Ketiga. Fantasi FINDR LLC juga tidak menyaring, mengaudit atau mengesahkan Tapak Pihak Ketiga atau Aplikasi Pihak Ketiga. Oleh itu, jika Anda membuat keputusan untuk mengakses Tapak Pihak Ketiga atau Aplikasi Pihak Ketiga, Anda melakukannya dengan risiko Anda sendiri dan bersetuju bahawa Anda menggunakan mana-mana Tapak Pihak Ketiga atau Aplikasi Pihak Ketiga adalah secara "as-ada" tanpa apa-apa waranti mengenai Tapak Pihak Ketiga atau Tindakan Aplikasi Pihak Ketiga, dan Perjanjian ini tidak terpakai bagi Anda menggunakan mana-mana Tapak Pihak Ketiga atau Aplikasi Pihak Ketiga.
Anda mengakui dan bersetuju bahawa Fantasy FINDR mungkin menggabungkan Kandungan Pengguna dan maklumat lokasi untuk Akaun Pengguna dari App dengan sumber maklumat pihak ketiga dan aplikasi pihak ketiga dalam peruntukan Aplikasi.
Tarikh Berkuatkuasa: Awal 31 Mac 2011, atau penerimaan pengguna.

© 2018 by Fantasy FINDR™ LLC.

All Rights Reserved