Warunki użytkowania i polityka prywatności
Warunki, zasady i polityka prywatności:
Pobierając aplikację mobilną Fantasy FINDR („Aplikacja”), zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków / Polityki prywatności („Umowa”). Po pobraniu i przed użyciem aplikacji przeczytaj tę umowę. Jeśli nie akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy, nie używaj i nie usuwaj aplikacji natychmiast.
1. Kwalifikowalność - TYLKO DOROSŁY: Pobierając i korzystając z Aplikacji oświadczasz i gwarantujesz: Jesteś prawnie uznanym dorosłym; Nie zakazano korzystania z aplikacji; Nie musisz rejestrować się jako przestępca seksualny w żadnym podmiocie rządowym; Masz prawo, upoważnienie i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy i do przestrzegania wszystkich warunków niniejszej Umowy; Nie jesteś BOT i / lub oprogramowaniem komputerowym z zamiarem zwabienia i / lub oszukania użytkowników aplikacji.
2. Akceptacja warunków / Polityka prywatności: Niniejsza Umowa jest umową elektroniczną, która określa prawnie wiążące warunki, które musisz zaakceptować, aby korzystać z Aplikacji. Niniejsza Umowa zawiera warunki ujawnione i uzgodnione przez użytkownika w przypadku pobierania i korzystania z Aplikacji, takie jak warunki specyficzne dla kraju / stanu i warunki regulujące funkcje aplikacji. Pobierając i wykorzystując Aplikację, akceptujesz niniejszą Umowę i zgadzasz się na warunki, zawiadomienia i odniesienia zawarte w niniejszym dokumencie oraz wyrażasz zgodę na otrzymanie niniejszej Umowy i wszystkich powiadomień w formie elektronicznej. Niniejsza Umowa może być okresowo modyfikowana przez Fantasy FINDR LLC („Spółka”), przy czym modyfikacje te będą obowiązywać z chwilą opublikowania przez Spółkę w Aplikacji. Korzystając z aplikacji, wyrażasz zgodę na otrzymanie niniejszej Umowy w formie elektronicznej. Aby wycofać tę zgodę, należy natychmiast zaprzestać używania i usuwania aplikacji.
3. Profile użytkownika: profil użytkownika może pozostać opublikowany w aplikacji, nawet jeśli ten użytkownik nie korzysta z aplikacji i / lub usunął aplikację z telefonu. Użytkownicy nie mogą przesyłać żadnych publicznych zdjęć zawierających nielegalne, wyraźne i / lub nękające treści, w tym między innymi obrazy rasowe / wizerunki, nagość lub materiały pornograficzne, broń palną / broń, narkotyki / akcesoria do narkotyków, w tym wszelkie symbole i / lub emoji (s).
4. LICENCJE UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO: I. Urządzenie mobilne. Aby korzystać z Fantasy FINDR, musisz mieć urządzenie mobilne zgodne z aplikacją Fantasy FINDR. Fantasy FINDR, LLC nie gwarantuje, że Fantasy FINDR będzie kompatybilny z Twoim urządzeniem mobilnym.
II. Udzielenie licencji. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Fantasy FINDR, LLC niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na korzystanie z skompilowanej kopii kodu Fantasy FINDR na jedno konto na jednym urządzeniu mobilnym będącym własnością lub dzierżawionym wyłącznie przez Ciebie, na Twój osobisty, niekomercyjny użytek.
A. Ograniczenia. Użytkownik nie może: (i) modyfikować, dezasemblować, dekompilować ani odtwarzać kodu źródłowego Fantasy FINDR, chyba że takie ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez prawo; (ii) wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, odsprzedawać, udzielać sublicencji, rozpowszechniać lub w inny sposób przekazywać Fantasy FINDR osobom trzecim lub korzystać z Fantasy FINDR w celu zapewnienia udostępniania czasu lub podobnych usług osobom trzecim; (iii) wykonać kopie Fantasy FINDR; (iv) usuwać, obchodzić, wyłączać, uszkadzać lub w inny sposób zakłócać funkcje związane z bezpieczeństwem Fantasy FINDR, funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek treści dostępnej w Fantasy FINDR, lub funkcje, które wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Fantasy FINDR; lub (v) usunąć informacje o prawach autorskich i innych prawach własności w Fantasy FINDR.
B. Aktualizacje oprogramowania. Przyjmujesz do wiadomości, że Fantasy FINDR LLC może od czasu do czasu wydawać uaktualnione wersje Fantasy FINDR i może automatycznie aktualizować elektronicznie wersję Fantasy FINDR, której używasz na swoim urządzeniu mobilnym. Wyrażasz zgodę na taką automatyczną aktualizację na swoim urządzeniu mobilnym i zgadzasz się, że warunki niniejszej Umowy będą miały zastosowanie do wszystkich takich aktualizacji. Zgadzasz się, że Fantasy FINDR LLC nie ponosi odpowiedzialności za takie modyfikacje.
C. Open Source. W odniesieniu do kodu open source lub kodu stron trzecich, który może zostać włączony do Fantasy FINDR, taki otwarty kod źródłowy jest objęty odpowiednią licencją EULA na oprogramowanie open source lub licencję licencyjną, jeśli taka istnieje, zezwalającą na użycie takiego kodu. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza twoich praw wynikających z ani nie przyznaje Ci praw, które zastępują warunki jakiejkolwiek obowiązującej licencji użytkownika końcowego na takie oprogramowanie open source. W szczególności żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza prawa użytkownika do kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania takiego oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, które podlega warunkom Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
III. Prawa zastrzeżone. Powyższa licencja udzielona na podstawie niniejszej Umowy nie jest sprzedażą Fantasy FINDR ani jej kopii, a Fantasy FINDR LLC lub jej partnerzy zewnętrzni lub dostawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w Fantasy FINDR (i dowolnej jego kopii). Wszelkie próby przeniesienia jakichkolwiek praw, obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, z wyjątkiem wyraźnie przewidziane w niniejszej Umowie, jest nieważne. Fantasy FINDR LLC zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy.
IV. Znaki towarowe, znaki usługowe i logo. Nazwa tej strony internetowej jest znakiem usługowym Fantasy FINDR LLC. Niedozwolone jest używanie tego znaku, za wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody i zgody Fantasy FINDR LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
V. Użytkownicy końcowi rządu. Jeśli Fantasy FINDR LLC jest nabywane w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych, zastosowanie ma następujący przepis. Użycie, powielanie lub ujawnianie Fantasy FINDR przez rząd USA podlega ograniczeniom określonym w niniejszej Umowie i zgodnie z DFARS 227.7202-1 (a) i 227.7202-3 (a) (1995), DFARS 252.227-7013 (c ) (1) (ii) (OCT 1988), FAR 12.212 (a) (1995), FAR 52.227-19 lub FAR 52.227-14 (ALT III), odpowiednio.
VI. Kontrola eksportu. Fantasy FINDR LLC pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i podlega przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Fantasy FINDR LLC nie może być eksportowany lub reeksportowany do niektórych krajów lub osób lub podmiotów, którym zakazano otrzymywania wywozu ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto Fantasy FINDR LLC może podlegać przepisom importowym i eksportowym innych krajów. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich praw Stanów Zjednoczonych i innych krajów związanych z korzystaniem z Fantasy FINDR LLC i Fantasy FINDR Software.
VII. Sklepy z aplikacjami. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że dostępność oprogramowania Fantasy FINDR zależy od strony trzeciej, od której otrzymałeś oprogramowanie Fantasy FINDR, np. Android Market, Amazon Store lub Apple app store (każdy „App Store”). Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsza Umowa jest zawarta między Tobą a Fantasy FINDR LLC, a nie z App Store. Każdy sklep App Store może mieć własne warunki, które należy uzgodnić przed pobraniem z niego oprogramowania Fantasy FINDR. Zgadzasz się przestrzegać, a twoja licencja na korzystanie z Oprogramowania Fantasy FINDR jest uwarunkowana przestrzeganiem przez ciebie wszystkich obowiązujących warunków odpowiedniego App Store.
5. NARUSZENIA; ROZWIĄZANIE: NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ, ŻE FANTASY FINDR LLC ZASTRZEGA SIĘ WSZYSTKIE PRAWA DO MONITOROWANIA I USUWANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI WYDAWANYCH PUBLICZNIE I PRYWATNIE. . Zgadzasz się, że jeśli Fantasy FINDR LLC uzna, w dobrej wierze, że naruszyłeś którekolwiek z warunków niniejszej Umowy, może rozwiązać każde konto, które posiadasz przy pomocy Fantasy FINDR lub korzystania z Fantasy FINDR lub jakiejkolwiek jego części, a także usunąć i odrzucić całość lub część swojego konta lub jakiekolwiek Zgłoszenie użytkownika, w dowolnym momencie bez zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za pobranie, jak określono poniżej. Zgadzasz się, że każde zakończenie dostępu do Fantasy FINDR lub dowolnego konta, które możesz mieć lub jego części może zostać dokonane bez uprzedniego powiadomienia, a użytkownik zgadza się, że Fantasy FINDR LLC nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za takie rozwiązanie. Fantasy FINDR LLC nie zezwala na działania naruszające prawa autorskie w Fantasy FINDR i zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu do Fantasy FINDR i usunięcia wszystkich przesłanych treści przez osoby uznane za wielokrotne naruszanie praw. Wszelkie podejrzane działania o charakterze oszustwa, nadużycia lub niezgodne z prawem, które mogą stanowić podstawę do zakończenia korzystania z Fantasy FINDR i mogą zostać skierowane do odpowiednich organów ścigania. Te środki zaradcze są dodatkiem do wszelkich innych środków zaradczych, które Fantasy FINDR może posiadać zgodnie z prawem lub prawem. Niniejsza Umowa pozostanie w pełni obowiązująca podczas korzystania z Aplikacji. Użytkownik może zakończyć swoje użytkowanie w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, usuwając aplikację. W żadnym wypadku nie będziesz uprawniony do zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za pobranie zapłaconej niezależnie od tego, czy aplikacja zostanie usunięta dobrowolnie, czy firma nie zezwoli na korzystanie z aplikacji, ani czy aplikacja nie spełnia Twoich oczekiwań. Firma może wypowiedzieć lub zawiesić korzystanie z Aplikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia, jeśli Firma uważa, że ​​naruszyłeś niniejszą Umowę. Po takim rozwiązaniu lub zawieszeniu NIE będziesz uprawniony do żadnego zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za pobranie. Firma nie jest zobowiązana do ujawnienia, i może być zabronione przez prawo, ujawniania, powodu wypowiedzenia lub zawieszenia korzystania z Aplikacji. Po zakończeniu korzystania z Aplikacji z jakiegokolwiek powodu, wszystkie warunki niniejszej Umowy zachowują ważność i zachowują pełną moc, z wyjątkiem sytuacji, w których wygasają lub są w pełni spełnione.
6. Twoje interakcje z innymi użytkownikami: JESTEŚ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA NIE PRZEPROWADZA PRZEPROWADZANIA KONTROLI KONTROLNEJ LUB PRZEGLĄDÓW JEGO UŻYTKOWNIKÓW. FIRMA RÓWNIEŻ NIE WCHODZI W PUNKTY JAKICHKOLWIEK Z JEGO UŻYTKOWNIKÓW LUB PRÓB DO WERYFIKACJI OŚWIADCZEŃ JEGO UŻYTKOWNIKÓW. FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA CZŁONKÓW LUB ICH KOMPATYBILNOŚCI Z ŻADNYM C BIEŻĄCY LUB PRZYSZŁY CZŁONKOWIE. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie jakiegokolwiek użytkownika. Jak zauważono w punkcie 10 i nie ograniczając go, Spółka, jej podmioty stowarzyszone lub partnerzy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności (bezpośrednio lub pośrednio) za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie, pośrednie, ogólne, specjalne, kompensacyjne, wtórne i / lub przypadkowe, wynikające z lub odnoszące się do postępowania użytkownika lub kogokolwiek innego w związku z korzystaniem z Aplikacji, w tym, ale NIE ograniczone do śmierci, obrażeń ciała, stresu emocjonalnego i / lub innych szkód wynikających z komunikacji lub spotkań z innymi użytkownikami lub osobami, które spotykasz za pośrednictwem aplikacji. Zgadzasz się podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności we wszystkich interakcjach z innymi użytkownikami, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się komunikować z aplikacją lub spotkać osobiście. Rozumiesz, że Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących Twojej maksymalnej zgodności z osobami, z którymi spotykasz się za pośrednictwem aplikacji. Nie należy podawać informacji finansowych (na przykład informacji o karcie kredytowej lub rachunku bankowym), ani przekazywać pieniędzy innym użytkownikom.
7. Użytkowanie niekomercyjne przez członków: aplikacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownicy nie mogą korzystać z Aplikacji w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, takimi jak reklama lub nakłanianie jakiegokolwiek użytkownika do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług, które nie są oferowane przez Firmę, ani nie zachęcają innych do udziału w imprezach lub innych funkcjach społecznych, ani do nawiązywania kontaktów w celach komercyjnych . Firma może zbadać i podjąć wszelkie dostępne działania prawne w odpowiedzi na nielegalne i / lub nieautoryzowane korzystanie z Aplikacji, w tym między innymi zbieranie adresów e-mail i / lub numerów telefonów członków drogą elektroniczną lub innymi środkami w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail , teksty lub rozmowy telefoniczne i nieautoryzowane kadrowanie lub linkowanie do aplikacji.
8. Prawa własności: Firma jest właścicielem i zachowuje wszelkie prawa własności do Aplikacji oraz we wszystkich treściach, znakach towarowych, nazwach handlowych, znakach usługowych i innych związanych z nimi prawach własności intelektualnej. Aplikacja zawiera materiały chronione prawami autorskimi, znaki towarowe i inne informacje zastrzeżone firmy i jej licencjodawców. Użytkownik zgadza się nie kopiować, modyfikować, przekazywać, tworzyć żadnych dzieł pochodnych, wykorzystywać ani w żaden sposób reprodukować żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych lub innych własności intelektualnych lub informacji zastrzeżonych dostępnych w Aplikacji, bez najpierw uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Spółki lub, jeśli taka własność nie jest własnością Spółki, właściciela takiej własności intelektualnej lub praw własności. Zgadzasz się nie usuwać, zasłaniać ani w żaden inny sposób zmieniać żadnych informacji o prawach własności pojawiających się w żadnej treści, w tym w prawach autorskich, znakach towarowych i innych informacjach dotyczących własności intelektualnej.
9. Zawartość użytkownika i informacje: odpowiedzialność za treści użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści i informacje publikowane, nagrywane, wyświetlane lub w inny sposób udostępniane w Aplikacji innym użytkownikom, w tym fotografie lub teksty profilów lub statystyki, publikowane publicznie lub przekazywane prywatnie. Nie możesz publikować w Aplikacji ani przesyłać do żadnego innego użytkownika (w Aplikacji lub poza nią) żadnych obraźliwych, niedokładnych, obraźliwych, bluźnierczych, groźnych, zastraszających, nękających, rasistowskich lub nielegalnych materiałów lub jakichkolwiek materiałów naruszających lub narusza prawa innej osoby. UŻYTKOWNIK JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA KORZYSTANIE Z APLIKACJI I WYKORZYSTUJE SIĘ NA WŁASNE RYZYKO. Dokładność informacji. Oświadczasz i gwarantujesz, że wszystkie informacje przesyłane po pobraniu są dokładne i zgodne z prawdą oraz że niezwłocznie zaktualizujesz wszelkie informacje dostarczone przez Ciebie, które później staną się niedokładne, wprowadzające w błąd lub fałszywe. Rozumiesz i zgadzasz się, że Spółka może monitorować lub przeglądać dowolne treści publikowane w aplikacji. Firma może usunąć dowolną treść, w całości lub w części, która według wyłącznej oceny Spółki narusza niniejszą Umowę lub może zaszkodzić reputacji Aplikacji lub Firmy. Treść zabroniona. Treść zabroniona obejmuje, bez ograniczeń, Treści użytkownika: bluźnierczą, zniesławiającą, obraźliwą, obraźliwą, groźną, nękającą, podburzającą, niedokładną, mylącą, oszukańczą lub nielegalną. Poniżej znajduje się częściowa lista rodzajów treści, które są zabronione w aplikacji: treści promujące rasizm, bigoterię, nienawiść lub wszelkiego rodzaju krzywdy fizyczne wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby; opowiada się za nękaniem lub zastraszaniem innej osoby; żąda pieniędzy od innych użytkowników Aplikacji lub ma je w inny sposób oszukać; promuje informacje fałszywe lub wprowadzające w błąd lub promujące nielegalne działania lub zachowania oszczercze, oszczercze lub w inny sposób budzące sprzeciw; zawiera zdjęcia lub obrazy innej osoby bez jej zgody; udostępnia materiały, które wykorzystują ludzi w sposób seksualny, brutalny lub inny nielegalny, lub zabiegają o dane osobowe od każdego, kto nie jest uznany za legalnie uznanego dorosłego, lub zawiera wirusy, bomby zegarowe, konie trojańskie, Anulowanie, robaki lub inne szkodliwe lub destrukcyjne kody, komponenty lub urządzenia; podszywać się pod inne osoby lub podmioty, lub w inny sposób fałszywie przedstawia powiązania, powiązania lub powiązania; zakłóca normalny przepływ dialogu, powoduje, że ekran „przewija się” szybciej niż inni użytkownicy mogą wpisywać, lub w inny sposób negatywnie wpływa na zdolność innych użytkowników do angażowania się w wymianę w czasie rzeczywistym; prosi o osobiste dane identyfikacyjne w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem od innych użytkowników lub rozpowszechnia dane osobowe innej osoby bez jej zgody. Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zbadania i podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto narusza ten przepis, w tym usunięcia obraźliwej komunikacji z Aplikacji i zakończenia lub zawieszenia korzystania z aplikacji takich naruszających.
Informacje o lokalizacji i odległości. Podczas korzystania z aplikacji gromadzimy Twoją lokalizację w celu określenia odległości od innych użytkowników („Informacje o odległości”) za pośrednictwem GPS, Wi-Fi i / lub technologii komórkowej w urządzeniu, chyba że skonfigurujesz ustawienia systemu operacyjnego urządzenia na uniemożliwić nam gromadzenie informacji o lokalizacji. Twoja ostatnia znana lokalizacja może być przechowywana w celu obliczenia informacji o odległości między Tobą a innymi użytkownikami.
Informacje o odległości. Aplikacja została zaprojektowana, aby umożliwić użytkownikom udostępnianie informacji o odległości. W rezultacie informacje o odległości są publiczne, a inni użytkownicy aplikacji mogą zobaczyć informacje o odległości (w tym ile stóp lub metrów jesteś od nich). Użytkownicy aplikacji mogą korzystać z funkcji wyszukiwania w aplikacji do wyszukiwania innych użytkowników według odległości lub w określonym sąsiedztwie geograficznym. Twoje informacje o odległości zostaną użyte do tych wyszukiwań.
Informacje o Profilu. Gromadzimy informacje, które dobrowolnie podajesz, takie jak wiek, wzrost, waga, typ ciała, pochodzenie etniczne, dane geolokalizacji i wszelkie inne informacje, które dodajesz do swojego profilu w aplikacji lub które są generowane przez korzystanie z aplikacji Usługi.
Wspólny tekst, zdjęcia, filmy i lokalizacja. Aplikacja umożliwia udostępnianie wiadomości tekstowych, zdjęć, filmów i swojej lokalizacji innym użytkownikom, a jeśli zdecydujesz się udostępniać wiadomości tekstowe, zdjęcia, filmy i lokalizację, takie elementy mogą być przechowywane i przechowywane na naszych serwerach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .
Ponadto, jeśli zdecydujesz się udostępnić te elementy innym użytkownikom aplikacji, możemy nie być w stanie usunąć ich z naszych serwerów lub uczynić ich niedostępnymi dla każdego, komu je udostępniłeś. Wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć, filmów lub lokalizacji za pośrednictwem aplikacji to Twoja decyzja. Decydując się na udostępnienie tych informacji, powinieneś zrozumieć, że możesz nie być w stanie kontrolować, w jaki sposób te informacje są wykorzystywane i że mogą one stać się publicznie dostępne (w zależności częściowo od działań lub działań innych osób, którym udostępniłeś informacje ). Fantasy FINDR LLC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie informacji, które udostępniasz.
Identyfikatory urządzeń. W przypadku korzystania z urządzenia mobilnego, takiego jak tablet lub telefon, w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi, możemy uzyskiwać dostęp, zbierać, monitorować, przechowywać w urządzeniu i / lub zdalnie przechowywać jeden lub więcej „identyfikatorów urządzeń”. Identyfikatory urządzeń to małe pliki danych lub podobne struktury danych przechowywane na urządzeniu mobilnym lub z nim powiązane, które jednoznacznie identyfikują urządzenie mobilne. Identyfikatorem urządzenia mogą być dane przechowywane w związku ze sprzętem urządzenia, dane przechowywane w związku z systemem operacyjnym urządzenia lub innym oprogramowaniem lub dane przesyłane do urządzenia przez Fantasy FINDR.
Przechowywanie danych. Twoje informacje będą przechowywane u nas, dopóki twoje konto jest aktywne. Zachowujemy informacje tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług App dla Ciebie i innych osób, z zastrzeżeniem wszelkich prawnych zobowiązań do dalszego przechowywania takich informacji. Możemy jednak zachować informacje z usuniętych kont w celu zapewnienia zgodności z prawem, zapobiegania oszustwom, pobierania opłat, rozwiązywania sporów, rozwiązywania problemów, pomocy w dochodzeniach, egzekwowania Warunków i podejmowania innych działań dozwolonych przez prawo. Informacje, które zachowujemy, będą oczywiście podlegać niniejszej Polityce prywatności.
10. Zabronione działania: Firma zastrzega sobie prawo do zbadania i / lub zakończenia korzystania z Aplikacji, jeśli Użytkownik niewłaściwie wykorzystał Aplikację lub zachował się w sposób, który Firma uważa za nieodpowiedni lub niezgodny z prawem, w tym działania lub komunikację występującą poza Aplikacją, ale angażuj użytkowników, których spotykasz za pośrednictwem aplikacji. Poniżej znajduje się częściowa lista rodzajów działań, w które użytkownik nie może się angażować i które są surowo zabronione w odniesieniu do korzystania z aplikacji. NIE NALEŻY: angażować się w żadne działania lub czaty związane z handlem ludźmi / prostytucją w dowolnym miejscu za pomocą jakiejkolwiek funkcji aplikacji, w tym między innymi czatu, zdjęć (zarówno publicznych, jak i prywatnych) oraz wszelkich informacji o profilu; angażować się w jakiekolwiek działania lub czaty związane z nielegalnymi substancjami (w tym między innymi narkotykami); podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot; zabiegać o pieniądze od wszystkich użytkowników; publikować żadnych treści zabronionych przez sekcję 9; „łodyga” lub ot herwise nękać każdą osobę; wyrażać lub sugerować, że wszelkie oświadczenia, które składasz, są zatwierdzane przez Firmę bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody; poprosić lub użyć użytkowników do ukrycia tożsamości, źródła lub miejsca przeznaczenia nielegalnie pozyskanych pieniędzy lub produktów; używać jakiegokolwiek robota, pająka, aplikacji do wyszukiwania / pobierania witryny lub innego ręcznego lub automatycznego urządzenia lub procesu do pobierania, indeksowania „danych kopalnianych” lub w jakikolwiek inny sposób reprodukować lub obchodzić strukturę nawigacyjną lub prezentację Aplikacji lub jej zawartości; zbierać adres e-mail lub numery telefonów członków drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub rozmów telefonicznych z ramką lub linkami do aplikacji; zakłócać lub zakłócać działanie aplikacji lub serwerów lub sieci połączonych z aplikacją; przesyłać pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy oprogramowania lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy przeznaczone do przerywania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego; fałszować nagłówki lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia wszelkich informacji przesyłanych do lub za pośrednictwem aplikacji (bezpośrednio lub pośrednio poprzez wykorzystanie oprogramowania stron trzecich); „ramka” lub „odzwierciedla” dowolną część Aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy; używać metatagów lub kodu lub innych urządzeń zawierających jakiekolwiek odniesienia do Firmy, Aplikacji lub jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, znaku usługowego, logo lub sloganu Firmy w celu skierowania dowolnej osoby do jakiejkolwiek innej aplikacji w jakimkolwiek celu; modyfikować, dostosowywać, udzielać sublicencji, tłumaczyć, sprzedawać, odtwarzać kodu źródłowego, odszyfrowywać, dekompilować lub w inny sposób dezasemblować jakiejkolwiek części Aplikacji lub oprogramowania używanego w Aplikacji lub powodować, że inni to robią; zamieszczać, używać, przesyłać ani rozpowszechniać, bezpośrednio lub pośrednio, w jakikolwiek sposób lub w mediach, żadnych treści lub informacji uzyskanych z Aplikacji, innych niż wyłącznie w związku z korzystaniem z Aplikacji zgodnie z niniejszą Umową.
11. Obsługa klienta: Firma zapewnia pomoc i wskazówki za pośrednictwem swoich przedstawicieli obsługi klienta. Podczas komunikowania się z naszymi przedstawicielami obsługi klienta (za pośrednictwem poczty elektronicznej) zgadzasz się na to, by nie być obraźliwym, obscenicznym, bluźnierczym, obraźliwym, seksistowskim, groźnym, nękającym, rasistowskim lub nie zachowywać się w niewłaściwy sposób. E-maile między Tobą a naszymi przedstawicielami obsługi klienta mogą być rejestrowane w celu zapewnienia jakości. Jeśli uważamy, że Twoje zachowanie wobec któregokolwiek z naszych przedstawicieli ds. Obsługi klienta lub innych pracowników jest w każdej chwili zagrożeniem lub obraźliwe, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia członkostwa i nie będziesz uprawniony do zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za pobranie.
12. Modyfikacje usługi: Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, Aplikacji (lub jakiejkolwiek jej części) z powiadomieniem lub bez. Zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie korzystania z Aplikacji. Aby chronić integralność aplikacji, firma zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, według własnego uznania, do zablokowania użytkownikom z niektórych adresów IP dostępu do aplikacji.
13. Zastrzeżenia: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ani Firma, ani jej podmioty stowarzyszone i partnerzy zewnętrzni nie są odpowiedzialni i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym obrażenia ciała lub śmierć, w wyniku lub rzekomo jako wynik jakiejkolwiek nieprawidłowej lub niedokładnej Treści opublikowanej w Aplikacji lub dostarczonej w związku z Aplikacją, niezależnie od tego, czy została spowodowana przez użytkowników, czy jakiekolwiek urządzenie lub programowanie związane z Aplikacją; terminowość, usunięcie lub usunięcie, nieprawidłowe dostarczenie lub brak przechowywania jakichkolwiek Treści, komunikacji lub ustawień personalizacji; zachowanie dowolnego użytkownika w trybie online lub offline; wszelkie błędy, pominięcia lub wady, przerwy, usunięcia, zmiany, opóźnienia w działaniu lub transmisji, kradzieży lub zniszczenia lub nieautoryzowanego dostępu do dowolnej komunikacji użytkownika; lub
wszelkie problemy, awarie lub awarie techniczne jakiejkolwiek sieci lub linii telefonicznych, internetowych systemów komputerowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarii poczty e-mail lub odtwarzaczy z powodu problemów technicznych lub zatorów w Internecie lub dowolnej aplikacji lub ich kombinacji , w tym obrażenia lub uszkodzenia użytkowników lub komputera lub urządzenia innej osoby związane z uczestnictwem lub pobieraniem materiałów w związku z Internetem i / lub w związku z aplikacją lub wynikające z nich. W ZAKRESIE MAKSYMALNEGO ZAKRESU DOPUSZCZALNEGO PRAWA SPÓŁKA ZAPEWNIA APLIKACJĘ NA „TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” I „TAK JAK DOSTĘPNE” I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI JAKICHKOLWIEK, WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH W ODNIESIENIU DO APP TREŚĆ ZAWIERA TEN), W TYM (BEZ OGRANICZEŃ) JAKIEKOLWIEK DOMNIEMANE GWARANCJE ZADOWOLONEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NARUSZENIA. FIRMA NIE PRZEDSTAWIA LUB NIE GWARANTUJE, ŻE APP BĘDZIE UN PRZERWANY LUB BŁĘDNY BEZPŁATNY, BEZPIECZNY LUB ŻE JAKIEKOLWIEK WADY LUB BŁĘDY W APP BĘDĄ POPRAWIONE. JAKIEKOLWIEK POBIERANE MATERIAŁY LUB OTRZYMANE W INNY SPOSÓB PRZEZ UŻYWANIE APLIKACJI DOSTĘPNE SĄ NA WŁASNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I RYZYKU I BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA I NINIEJSZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA I PRZYCZYNY DZIAŁANIA W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, INTERNETU DOSTĘP, POBIERANIE LUB WYŚWIETLANIE URZĄDZENIA LUB UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH WYNIKAJĄCYCH SIĘ LUB MOŻE SPOWODOWAĆ POBIERANIE TAKICH MATERIAŁÓW. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ TEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIE JESTEŚ AUTORYZOWANY DO POBRANIA ANI UZYSKANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW POPRZEZ APLIKACJĘ. Od czasu do czasu Firma może przedstawiać opinie, porady, oświadczenia, oferty lub informacje osób trzecich na temat stron lub treści dostępne w Aplikacji. Za treści osób trzecich odpowiedzialni są ich autorzy i nie należy na nich polegać. Tacy autorzy stron trzecich ponoszą wyłączną odpowiedzialność za takie treści. FIRMA NIE: (I) GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI OSÓB TRZECICH NA APLIKACJĘ LUB (II) PRZYJĘCIE, KORZYSTANIE LUB AKCEPTOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB NIEZAWODNOŚĆ JAKIEJKOLWIEK OPINII, PORADY LUB OŚWIADCZENIA WSZYSTKO, KTÓRE POJAWIA SIĘ NA APLIKACJI. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA LUB JEJ PODMIOTY NIE ODPOWIADAJĄ ZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z TWOJEGO POWIĄZANIA DOTYCZĄCEGO INFORMACJI LUB INNEJ TREŚCI ZAWARTEJ W APLIKACJI LUB PRZEKAZANE PRZEZ JAKICHKOLWIEK UŻYTKOWNIKÓW.
Oprócz poprzedniego akapitu i innych postanowień niniejszej Umowy wszelkie porady, które mogą być zamieszczane w Aplikacji, służą wyłącznie celom informacyjnym i rozrywkowym i nie mają na celu zastąpienia lub zastąpienia jakichkolwiek profesjonalnych porad finansowych, medycznych, prawnych lub innych. Firma nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z jakimkolwiek traktowaniem, działaniem lub skutkami w stosunku do jakiejkolwiek osoby stosującej informacje oferowane lub dostarczane w ramach lub za pośrednictwem aplikacji. Jeśli masz konkretne wątpliwości lub pojawia się sytuacja, w której potrzebujesz porady zawodowej lub medycznej, powinieneś skonsultować się z odpowiednio przeszkolonym i wykwalifikowanym specjalistą
.14. Pliki do pobrania: Uwaga: aplikację można pobrać w sklepie Apple App Store, Amazon Store lub Google Play Store
15. Obowiązujące prawo: Niniejsza umowa podlega prawu stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych i zgodnie z nim będzie interpretowana bez nadawania mocy prawnej wszelkim zasadom konfliktu prawa. Jurysdykcja: Użytkownik zgadza się, że wszelkie działania prawne lub kapitałowe wynikające z lub dotyczące niniejszej umowy lub Spółki będą składane tylko w sądach stanowych lub federalnych właściwych dla stanu Delaware, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę i przekazuje wyłącznie do jurysdykcja osobista takich sądów w celu prowadzenia postępowania sądowego w sprawie takiego działania. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie uniemożliwia Spółce dochodzenia roszczeń o zaprzestanie szkodliwych praktyk w sądzie właściwej jurysdykcji. Jeśli masz jakikolwiek spór z nami, Ty i Fantasy FINDR LLC zgadzasz się, że przed podjęciem jakichkolwiek formalnych działań, skontaktujesz się z nami, podasz krótki, pisemny opis sporu i swoje dane kontaktowe i pozwolisz, aby upłynęło sześćdziesiąt (60) dni, podczas których Fantasy FINDR LLC podejmie próbę polubownego rozwiązania wszelkich problemów z Tobą. Ty i my zgadzamy się, że prawo federalne Stanów Zjednoczonych, w tym federalna ustawa arbitrażowa, oraz (w zakresie nie sprzecznym z prawem federalnym lub wyprzedzonym przez prawo federalne) przepisy prawa stanu Delaware w USA, bez względu na sprzeczność przepisów prawa, będą regulować wszystko Kwestie sporne. Takie prawo będzie obowiązywać niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania lub lokalizacji, w której korzystasz z aplikacji.
Nasz arbitraż. Ty i my zgadzamy się, że niniejsza Umowa i każda jej część stanowią dowód transakcji dotyczącej handlu międzystanowego, a ustawa federalna o arbitrażu ma zastosowanie we wszystkich przypadkach i reguluje interpretację i egzekwowanie zasad arbitrażu i postępowania arbitrażowego. Wszelkie sporne kwestie sporne muszą być dochodzone indywidualnie w wiążącym arbitrażu zarządzanym przez American Arbitration Association („AAA”) zgodnie z jego regulaminem arbitrażu konsumenckiego (w tym, w stosownych przypadkach, z wykorzystaniem biur, telefonów lub wideokonferencji oraz w celu ograniczenia kosztów podróży). Ty i my zgadzamy się, że arbiter nie będzie prowadził żadnej formy arbitrażu grupowego lub zbiorowego ani nie będzie przyłączał się ani konsolidował roszczeń przez osoby fizyczne ani dla nich. Ty i my zgadzamy się, że arbiter, a nie jakikolwiek federalny, międzynarodowy, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, będzie miał wyłączne uprawnienia do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją, stosowalnością, wykonalnością lub formowaniem niniejszej Umowy, w tym wszelkich roszczeń, które wszystkie lub jakakolwiek część niniejszej Umowy jest nieważna lub podlega unieważnieniu lub też konkretne roszczenie podlega arbitrażowi. Wy i my zgadzamy się, że wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może być wprowadzony w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.
Nagroda arbitra dla Ciebie lub nas. Ty
nd Zgadzamy się, że w sprawach, w których poszukiwana ulga przekracza 5000 USD, decyzja arbitra będzie zawierać istotne ustalenia i wnioski, na podstawie których arbiter oparł nagrodę. Arbiter zadecyduje o treści wszystkich roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z uznanymi zasadami słuszności, i będzie honorował wszystkie roszczenia dotyczące przywilejów uznane przez prawo. Arbiter nie jest związany orzeczeniami w poprzednich arbitrażach z udziałem różnych Użytkowników, ale jest związany orzeczeniami w poprzednich arbitrażach z udziałem tego samego użytkownika Aplikacji w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Ty i my zgadzamy się, że wyrok arbitra będzie ostateczny i wiążący, a wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może być wprowadzony w dowolnym sądzie mającym jurysdykcję. TY I ZGADZAMY SIĘ, ŻE ARBITRATOR MOŻE PRZYZNAĆ UZASADNIENIE (W TYM ZWOLNIENIE PIENIĘŻNE, URUCHAMIANE I DEKLARACYJNE) WYŁĄCZNIE NA RZECZ INDYWIDUALNEJ STRONY POSZUKIWAJĄCEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I TYLKO W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ZAPEWNIENIA ŚWIADCZENIA WYMAGANEGO PRZEZ OSOBISTE ROSZCZENIE (S), NA PRZYKŁAD TWOJE ROSZCZENIA. WSZELKIE NAGRODY ZWOLNIENIA NIE MOGĄ WPŁYWAĆ NA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW.
Wyjątki od naszej umowy Rozstrzyganie sporów. Są tylko dwa wyjątki od tej umowy:
Po pierwsze, jeśli którakolwiek ze stron ma uzasadnione przekonanie, że druga strona w jakikolwiek sposób naruszyła lub zagroziła naruszeniem praw własności intelektualnej drugiej strony, strona, której prawa zostały naruszone, może ubiegać się o nakaz sądowy lub inne stosowne tymczasowe zabezpieczenie w każdym sądzie właściwej jurysdykcji .
Po drugie, każda ze stron zachowa prawo do ubiegania się o ulgę w sądzie ds. Drobnych roszczeń w przypadku sporów lub roszczeń w zakresie właściwości takich sądów.
Kto ponosi koszty arbitrażu. Ty i my zgadzamy się, że zapłata wszystkich opłat za składanie, administrację i arbitra będzie podlegać zasadom AAA, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej.
Przyszłe zmiany umowy do arbitrażu. Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszej Umowy, stanowiących inaczej, Użytkownik i my zgadzamy się, że jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany do niniejszej umowy w celu arbitrażu w przyszłości, zmiana ta nie będzie miała zastosowania do roszczeń, które zostały złożone w postępowaniu prawnym przeciwko Fantasy FINDR LLC przed data wejścia w życie zmiany. Zmiana ma jednak zastosowanie do wszystkich innych sporów lub roszczeń regulowanych umową arbitrażową, które powstały lub mogą powstać między Użytkownikiem a Fantasy FINDR LLC. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zmienionymi warunkami, możesz zamknąć swoje konto w ciągu trzydziestu (30) dni od opublikowania lub powiadomienia i nie będziesz związany zmienionymi warunkami.
Forum sądowe ds. Sporów prawnych. O ile Ty i My nie uzgodnimy inaczej i poza przypadkami, w których porozumienie w sprawie arbitrażu powyżej okaże się nie mieć zastosowania do Ciebie lub do konkretnego roszczenia lub sporu, w wyniku Twojej decyzji o rezygnacji z umowy arbitrażu, w wyniku decyzji arbitra lub nakazu sądowego, lub ponieważ jesteś międzynarodowym użytkownikiem, do którego niniejsza umowa arbitrażowa nie ma zastosowania, zgadzasz się (chyba że prawo stanowi inaczej), że wszelkie roszczenia lub spory, które powstały lub mogą powstają między Tobą a Fantasy FINDR LLC muszą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd stanowy lub federalny z siedzibą w Delaware USA. Użytkownik i Fantasy FINDR LLC wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji osobistej sądów znajdujących się w stanie Delaware w celu rozstrzygania wszystkich takich roszczeń lub sporów.
MOŻESZ WYŁĄCZYĆ ARBITRAŻ. JEŚLI JESTEŚ NOWYM UŻYTKOWNIKIEM APLIKACJI, MOŻESZ WYBRAĆ UMOWĘ DO ZAPEWNIENIA ARBITRATU („WYJŚCIE”) PRZEZ E-MAILOWANIE USTALENIA DO OPCJI. OGŁOSZENIE O WYPOSAŻENIU MUSI BYĆ OTRZYMANE NIE PÓŹNIEJ NIŻ TRZYDZIEŚCI (30) DNI PO DNIU, KTÓRY ZAAKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI NIE JESTEŚ NOWYM UŻYTKOWNIKIEM APLIKACJI, DOSTARCZASZ TRZYDZIEŚCI (30) DNI PO ZAKOŃCZENIU NOWYCH WARUNKÓW W CELU ZŁOŻENIA OGŁOSZENIA O OPISIE ARBITRAŻU.
Procedura rezygnacji z arbitrażu. Aby zrezygnować, musisz przesłać swoje imię i nazwisko, adres (w tym adres, miasto, stan i kod pocztowy), adres e-mail związany z Twoim kontem lub kontami, których dotyczy rezygnacja, oraz adres niezmieniony cyfrowy obraz Twojego ważnego prawa jazdy do:. Ta procedura jest jedynym sposobem, w jaki możesz zrezygnować z umowy arbitrażowej. Jeśli zrezygnujesz z umowy arbitrażowej, wszystkie inne części niniejszej Umowy i niniejszej sekcji sporów będą nadal miały zastosowanie do Ciebie. Rezygnacja z niniejszej umowy arbitrażowej nie ma wpływu na poprzednie, inne lub przyszłe umowy arbitrażowe, które możesz zawrzeć z nami.
WYCOFASZ PEWNE PRAWA. ZGADZAJĄC SIĘ NA NINIEJSZĄ UMOWĘ, NINIEJSZYM NIEZALEŻNIE PRZESTRZEGAJ PRAWA, KTÓRE MOGĄ (I) ZROBIĆ DO SĄDU (INNE NIŻ SĄD MAŁYCH ROSZCZEŃ, JAK PONADTO), (ii) SŁUŻYĆ JAKO PRZEDSTAWICIELA, JAKO PRYWATNEGO ADWOKATA GENERALNEGO WSZELKIE INNE MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWICIELA, LUB UCZESTNICTWO JAKO CZŁONEK KLASY ROSZCZEŃ, W JAKIMKOLWIEK PRAWO, ARBITRAŻU LUB INNYM POSTĘPOWANIU PRZECIWKO STANOWISKOM PRZECIWKO USA I / LUB POWIĄZANYCH STRON TRZECICH, AN
D (iii) DO PRÓBY PRZEZ JURY NAWET JEŚLI JEST JAKIEKOLWIEK ARBITRAŻ NIE JEST WYMAGANY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY.
STATUT OGRANICZEŃ DLA TWOICH ROSZCZEŃ. NIEZALEŻNIE OD JAKIEGOKOLWIEK STATUTU LUB PRAWA DO KONTRAKTOWEGO, JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA LUB PRZYCZYNY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCEGO ZE STOSOWANIA STRONY, USŁUG LUB NINIEJSZEJ UMOWY
MENT MUSI BYĆ ZŁOŻONY W JEDNYM (1) ROKU PO TAKIM ROSZCZENIU LUB PRZYCZYNIE DZIAŁANIA USZKODZENIA LUB BĘDĄ ZOSTAŁY ZATRZYMANE.
16. Nie mamy obowiązku zachowania jakiegokolwiek rekordu Twojego konta. Fantasy FINDR LLC nie ma obowiązku przechowywania rekordu Twojego konta ani żadnych danych lub informacji, które możesz przechowywać w tym czacie dla wygody użytkownika za pomocą swojego konta. Aplikacja nie jest przeznaczona do przechowywania danych. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych swoich danych, w tym czatu.
17. REKLAMA: Fantasy FINDR LLC i jej licencjobiorcy mogą publicznie wyświetlać reklamy i inne informacje sąsiadujące z Twoją Treścią. Nie masz prawa do żadnego odszkodowania za takie reklamy. Sposób, tryb i zakres takich reklam mogą ulec zmianie bez specjalnego powiadomienia lub odpowiedzialności wobec Użytkownika. Aplikacja może zawierać linki do innych stron internetowych lub usług, czy to poprzez reklamę, czy w inny sposób („Strony internetowe osób trzecich”). Fantasy FINDR LLC nie popiera żadnych powiązanych stron lub informacji, materiałów, produktów lub usług zawartych na innych powiązanych stronach lub dostępnych za pośrednictwem innych powiązanych stron. Ponadto Fantasy FINDR LLC nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do informacji, materiałów, produktów lub usług, które są zawarte na lub są dostępne za pośrednictwem powiązanych stron. Dostęp i korzystanie z połączonych stron, w tym informacji, materiałów, produktów i usług na witrynach połączonych lub dostępnych za pośrednictwem powiązanych stron, odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Nie kontrolujemy tych stron internetowych stron trzecich i niniejsza Umowa nie ma zastosowania do firm, których Fantasy FINDR LLC nie jest właścicielem ani nie kontroluje, ani do działań osób, których Fantasy FINDR LLC nie zatrudnia ani którymi nie zarządza. Powinieneś zawsze sprawdzać warunki korzystania zamieszczone na Stronach internetowych osób trzecich.
Twoja korespondencja lub transakcje biznesowe z udziałem lub udział w promocjach reklamodawców znalezionych na lub za pośrednictwem aplikacji są wyłącznie między Tobą a takim reklamodawcą. Zgadzasz się, że Fantasy FINDR LLC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich transakcji lub w wyniku obecności takich reklamodawców w Aplikacji.
Strony inne niż Fantasy FINDR LLC mogą świadczyć usługi lub sprzedawać produkty za pośrednictwem aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę, a także nie gwarantujemy ofert żadnej z tych firm ani treści ich ofert produktów i usług. Fantasy FINDR LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania, produkt i zawartość wszystkich tych i innych stron trzecich. Powinieneś dokładnie zapoznać się z oświadczeniami o prywatności osób trzecich i innymi warunkami użytkowania. Korzystając z aplikacji osób trzecich, które łączą się z Aplikacją („Aplikacje osób trzecich”), Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Fantasy FINDR LLC może przesyłać Treści użytkownika na strony internetowe osób trzecich lub Aplikacje osób trzecich za pośrednictwem opracowanych interfejsów protokołów aplikacji i utrzymywane przez te strony internetowe osób trzecich lub aplikacje stron trzecich. Fantasy FINDR LLC nie ponosi odpowiedzialności za transmisję Treści użytkownika z Aplikacji na strony internetowe osób trzecich lub Aplikacje osób trzecich, ani za korzystanie z Treści użytkownika na stronach internetowych osób trzecich lub Aplikacjach osób trzecich. Powinieneś zapoznać się z warunkami świadczenia usług i polityką prywatności wszelkich stron internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich. Fantasy FINDR LLC nie ponosi odpowiedzialności za i nie popiera żadnych funkcji, treści ani innych materiałów znajdujących się na Stronach Osób Trzecich lub Aplikacji Stron Trzecich lub dostępnych z nich. Fantasy FINDR LLC również nie sprawdza, nie audytuje ani nie popiera witryn osób trzecich ani aplikacji innych firm. W związku z tym, jeśli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do Witryn osób trzecich lub Aplikacji osób trzecich, robi to na własne ryzyko i zgadza się, że korzystanie z jakichkolwiek Witryn osób trzecich lub Aplikacji osób trzecich odbywa się na zasadzie „jak jest” bez wszelkie gwarancje dotyczące działań Stron trzecich lub Aplikacji osób trzecich oraz że niniejsza Umowa nie ma zastosowania do korzystania z jakichkolwiek Witryn osób trzecich lub Aplikacji osób trzecich.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Fantasy FINDR może zawierać Treści Użytkownika i informacje o lokalizacji Kont Użytkowników z Aplikacji przy pomocy źródeł informacji stron trzecich i aplikacji osób trzecich w dostarczaniu Aplikacji.
Data wejścia w życie: wcześniejszy marzec 31,2019 lub akceptacja użytkownika.

© 2018 by Fantasy FINDR™ LLC.

All Rights Reserved